29 października 1920

Komisje prawne w Piotrkowie.

Do ostatniej chwili od sierpnia już zatargi, powstające między mieszkańcami Piotrkowa na tle wykroczeń i występków, popełnianych przez piotrkowian, rozpoznawane były przez komplety specjalnej komisji prawnej, sprawującej funkcje sądowe.

 

Komisja ta powstała jednocześnie z utworzeniem w Piotrkowie komitetu obywatelskiego.

 

Skład komisji stanowili przedstawiciele piotrkowskiej palestry i notarjatu.

 

 

Rozpoznaniu podlega sprawy drobniejsze, ale nie cierpiące zwłoki; z zatargów cywilnych komisje rozpoznawały sprawy, w których przedmiot sporu nie przewyższa 100 rubli; przeważnie sprawy między chlebodawcami a pracownikami, sprawy o 3-miesięczną pensją, o zaległą pensję, o komorne i t. j.

 

Sprawy karne dotyczyły przeważnie wykroczeń sanitarnych, wyjątkowo trafiły się sprawy o obelgi, bójki, o kradzież.

 

Komplety wyrokujące zasiadały codziennie w dwóch salach, opróżnionych przez komisję włościańską; co niedziela odbywają się posiedzenia gospodarcze komisji prawnej.

 

Rozważanie wszystkich zatargów odbywało się bezpłatnie.

 

Komisja prawna, jako pierwsza instancja, sądziła ostatecznie sprawy cywilno do 25 rb., oraz te, w których wymierzona jest kara do 3-ch dni aresztu. W pozostałych sprawach stronom przysługiwała apelacja do 3-ej instancji, którą jest komitet obywatelski.

 

Kurjer Warszawski, 13-10-1914