21 listopada 1917

Z ziem polskich

Jak się dowiadują, wystąpią zbiorowo w najbliższych dniach pisma warszawskie z obszernym memoryałem do Rady regencyjnej w sprawie złagodzenia cenzury.
Rada regencyjna memoryał ten złoży władzom niemieckim z odpowiednim umotywowaniem od siebie. W obecnym stanie stosunków politycznych złagodzenie cenzury nie jest spodziewane.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-11-1917

Zaszedł fakt zdumiewający do najwyższego stopnia. Oto redakeya naszego dziennika otrzymała zwrot egzemplarza "Il. Kuryera Codziennego", wysłanego pod adresem: „Ostrów pod Sokołm w Galicyi, Żabcze mur., W-ny Tomczak Bron., nauczyciel” — zaopatrzonego na opasce w czerwoną pieczęć następującej treści: "Zuruck wegen nicht zugelassener Sprache"...
Pytamy zdumieni: co to znaczy? Od kiedy to i na mocy jakiego legalnego rozporządzenia język polski został uznany za język niedopuszczalny (sic!) nawet w Galicyi, w kraju przecież bezsprzecznie polskim?

Dziwnych praktyk chwycili się Czesi w Hermanicach kolo Pol. Ostrawy. Chcą koniecznie odpolszczyć gminy choćby tylko w powiecie frydeckim.
Czesi tamtejsi, właściciele domów czynszowych, rozpoczęli systematycznie wypowiadać mieszkania polskim górnikom, wybierając rodziny najliczniejsze (!) i najwięcej narodowo-uświadomione. Czynią to rzekomo dla swojej osobistej potrzeby, a następnie wynajmują obcym, ale jedynie Czechom.
Tej pruskiej metody nie pochwalą Czechom kresowym nawet uczciwi i rozumni Czesi z poza Śląska.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-11-1917

Ze źródła miarodajnego dowiadujemy się, że w ostatnich czasach wydano rozporządzenie bezwzględnego konfiskowania środków żywności, wywożonych bez pozwolenia po za granice kraju. Leży we własnym interesie publiczności, by stosowała się do tego rozporządzenia, a nie narazi się na nieprzyjemności, stratę czasu i koszta.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-11-1917

Departament wyznań religijnych i oświecenia publicznego ustalił w uprawie obchodzenia świąt narodowych w szkołach zasadę następującą: Wolne od zajęć w szkołach z powodu świąt narodowych są: 1) corocznie dzień 3 maja; 2) w wyjątkowych przypadkach dzień, wskazany przez specyalne rozporządzenie dyrektora departamentu.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-11-1917