23 października 1920

RENTA DLA WDÓW I SIEROT.

Komunikują nam z Trzyńca: W najbliższych dniach przekaże Kasa bracka Tow. górniczo-hutniczego w Mor. Ostrawie dla prowizyonistów, wdów i sierot, w Polsce zamieszkałych rentę na miesiąc listopad i grudzień 1919 r. razem. Przez te przekazy zostaną wszystkie renty aż do końca 1919 r. całkowicie uiszczone. O wypadkach, gdzie którabądź renta z r. 1919 nie została uiszczona, należy' bezwłocznie donieść tejże kasie brackiej i podać dokładny adres, jako też z którego miesiąca renta nie jest zapłacona. Renty przesyła Oddział trzynieckiej Kasy brackiej przekazami pocztowymi.

 

Gwiazdka Cieszyńska, 13-11-1919