29 listopada 1921

Krwawe rozruchy w powiecie Tarnowskiem

Kraków, 23 maja.

Krwawe rozruchy w Tarnowskiem wywołały nietylko w kraju, ale i we Wiedniu, olbrzymie wrażenie.

Prasa wiedeńska szeroko się o nich rozpisuje, twierdząc, te ruch ludowy w Galicyi, stoi w przededniu brzemiennych wypadków. Opinia ta prasy wiedeńskiej — nie jest pozbawiona podstawy prawdy.

 

Więcej, jak prawdopodobnem wydało się obecnie, iż ruch ludowy pocznie się gwałtownie przeobrażać, oczyszczać, te zbyteczne i wrogie duszy chłopskiej miernoty — odpadną od głównego prądu ludowego. Będzie to rewolucya wśród rozbieżnych kierunków stronnictw chłopskich w kierunku centralizacyi, tak, iż władztwo „dusz” włościańich należeć będzie odtąd do jednego wielkiego prądu o wybitnych cechach postępowych!

W sprawie krwawych zajść w Tuchowie, otrzymujemy z różnych stron informacye i szczegóły, które bezstronnie poniżej umieszczamy:

 

URZĘDOWY OPIS ZAJŚĆ W TUCHOWIE.

Z oficyalnego ródła w Tarnowie otrzymujemy następujące informacye: Kiedy po rozpoczęciu wiecu halas trwał przez dłuższą chwilę — urzędujący kom. Chorzowski — rozwiązał wiec i wezwał do opróżnienia izb. Przed domem przyszło do ekscesów. Poczęto demolować dom Padły. Gdy się nucono na pos. Stapińskiego —kom. Chorzemski wyjął szablę i stanąwszy na drodze, polecił Stapińskiemu uciekać — a on sam z księżmi (!!) około 80 minut wstrzymywał atakujących. Tak więc z narażeniem tycia własnego osłonił Stapińskiego p. Chorzewski.

 

CO MÓWI WYBITNY PIASTOWIEC?

Jeden z wybitnych Piastowców w Tarnowie (p. D.) donosi nam, iż urzędowe sprawozdanie o rozruchach w Tuchowie jest dowolną kombinacyą, która nie znajdzie aprobaty ze strony śledztwa, gdyż na wiecu w Kielanowicach było całe grono ludzi (akademików) z łona inteligencyi nieprzynależnych do żadnej partyi politycznej.

Ci wszyscy pod przysięgą dadzą prawdziwy, obraz zajść w Tuchowie, które przedstawiała się tak, jak umieścił w dniu wczorajszym „Kuryer Codzienny". Niezbitym faktem jest podobno, że żandarmerya odmówiła pomocy dla Stapińskiego.

 

Senzacyjne przeobrażenie się ruchu ludowego.

Krwawe zajścia w Tuchowie jak już zaznaczyliśmy — wywołały w obu odłamach ludowych (u Piastowców i Stapińskiego) silne wzburzenie i prąd żywiołowy w kierunku porozumienia się, które de facto na gruncie tarnowskim już nastąpiło!! Jeden z wybitnych ludowców sądzi, że porozumienie między Piastowcami a Stapińczykami — o ile dojdzie — to wbrew woli ekscel. Długosza i hr. Reya, którzy bliżej stoją ruchu katolickiego, inspirowanego przez ks. biskupa Wałęgę.

 

WITOS I DUBIEL ,,WYSKOCZĄ"...

Pos. Witos i prof. Dubiel i im podobni — będą zmuszeni „biegiem wypadków politycznych" —wyskoczyć ze stronnictwa eksc. Długosza i przystąpić do stronnictwa Stapińskiego.

Co do pos. Witosa — pos. Stapiński nie krył się z tem wcale, przewidując, że w walce z ks. Paryłą – będzie Witos zmuszony stanąć po stronie Stapińskiego. To samo odnosi się do prof. Dubiela!

 

Ks. Biskup WAŁĘGA ORGANIZUJE PARTYĘ

Wstrząsające wypadki w Tuchowie nabiorą tem większego znaczenia i obraz ich uwypukli się tem wyraziściej – o ile uprzytomnimy sobie, że rewolucyjny ruch klerykalny w tarnowskiem szerzy się pod potężnym protektoratem ks. biskupa Wałęgi. W tych warunkach – walka polityczna między ludowcami a kierunkiem klerykalnym – przybiera formy rozszalałej zaciekłości... Tuchów – dowodem!

 

ZWIĄZEK KATOLICKI LUDOWY”

powstał w dniu wczorajszym w Tarnowie i to Związek organizowany przez ks. biskupa Wałęgę. Konstytuujący więc nowego stronnictwa odbył się przy udziale kilkuset przedstawicieli włościaństwa – w sali Sokoła. Obrady zagaił ks. infułat Walczyński – referował o potrzebie nowego stronnictwa wygłosił pos. Potoczek. Referent dużo mówił o masonach i innych okropnościach. Rolę żandarma pełnił krwawy ks. Paryła, który stał na straży przy drzwiach sali, aby ktoś z niepowołanych nie wtargnął do wnętrza. Posłowi Witosowi uchawalono votum nieufności. Organizacyę tę klerykalnego stronnictwa uwypukla doskonale – ponury obraz zajść w Tuchowie.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 24-05-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.