26 września 1920

Z ziem polskich

Wiadomości z Kijowa.

W miarę posuwania się nieprzyjaciela w gubernii wołyńskiej daje się wśród ludności zauważyć coraz większy niepokój, który sięga aż do Kijowa. W nieście daje się odczuwać podobnie jak to było w Warszawie i innych miastach wielki brak monety drobnej. Osoby, które posiadają tylko pieniądze papierowe nie mają możności czynienia zakupów, a w tramwajach miejskich powstały, z tego powodu przerwy w komunikacyi Urzędy telegraficzne i przyjmują wprawdzie banknoty, ale resztę wypłacają w znaczkach pocztowych Przed Bankiem Państwa stoją olbrzymie tłumy ludzi. pragnące zamieniać pieniądze, lecz bank zamienia tylko papiery pieciorublowe. W Kijowie przyszło też kilkakrotnie do różnych zaburzeń wobec czego też władze wojskowe musiały się chwycić bardzo srogich środków. Dokonano licznych aresztowań, a wiele osób skazanych zostało na wysiedlenie do Syberyi.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-09-1915

Pochody manifestacyjne w Warszawie.

Kuryer Warszawski donosi, że onegdaj w godzinach przedpołudniowych, drobne grupy usiłowy sforsować pochody manifestacyjne na Pradze. na Woli, na ul. Przejazd i w kilku innych miejscach. Grupy te były niezwłocznie rozproszone, kilka zaś osób aresztowano.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-09-1915

Ofiary wybuchu.

Przed kilku dniami zamieszkały pod Łodzia włościanin Antoni Pełka znalazł w polu „okrągłe żelazo". które zabrał do domu. Podczas obiadu, gdy Pełka, jego żona i dwoje dzieci siedzieli za stołem; rozległ się huk i silny wybuch. Dom zatrząsł się w posadach; kawał sufitu oderwał się; i zasypał Pełke. Z trudem zdołano wydobyć go z pod gruzów. Obydwaj synowie Pełki cieżko ranni. Pełkowa jest pokaleczona; wybuch oderwał jej prawe ucho. Antoni Pełka zmarł

 

Kurjer Warszawski, 21-09-1915

Cholera w Galicyi.

Wiedeń (B kor.). Według sprawozdań z 18 września stwierdzono wypadki cholery azyatyckiej i w Krakowie tu jeńca rosyjskiego), 10 w 4 gm w pow. Brzeżany, i w pow. Dolina, 4 w 3 gm. pow. Jarosław 33 po większej części dodatkowe zgłoszone wypadki w 3 gm. pow Mościska 2 w i gm, pow Żółkiew 17 wypadków później zgłoszonych w Czerniowcach

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-09-1915

Łódź.

Na posiedzeniu rady miejskiej radny Winnicki wniósł interpelację w sprawie drożyzny produktów żywnościowych. Nadburmistrz Schoppen oświadczył, że poczyniono wszelkie możliwe kroki, w celu zapobieżenia zwiększeniu się drożyzny z powodu zimy.

 

Przy wydziale zaprowiantowania miasta ma powstać skład paszy, który ma dać właścicielom koni i bydła możność łatwiejszego i tańszego nabywania paszy.