16 lipca 1919

Z ziem polskich

Zapasy żywności.

Komenda twierdzy ogłasza dzisiaj odezwę do publiczności, wzywającą do uzupełnienia zapasów żywności w ten sposób, aby wystarczyły na trzy miesiące. Komenda zaznacza, że za niezaopatrzoną w dostateczną żywność ludność nie może brać żadnej odpowiedzialności i na wypadek zamknięcia miasta musiałaby wobec niej kierować się tylko względem na obronę miasta. Termin rozpoczęcia spożywania nagromadzonych zapasów poda Komenda do wiadomości publicznej.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-12-1914

Ochrona mieszkań.

W dnia 12 b. m. odbyło się posiedzenie Prezydyum Komitetu obywatelskiego dla ochrony mieszkań dzielnicowych pod przewodnictwem Radcy cesarskiego p. Augusta Porębskiego w obecności Jego Ekscelencyi p. Prezydenta miasta. — JE. P. Prezydent miasta podziękował zebranym imieniem: Gminy miasta Krakowa za przyjęcie tych obowiązków, przyrzekając zarazem użyczyć komitet owi swej pomocy. — Na posiedzeniu stwierdzono, iż Komitet rozpoczął już swe czynności' i przeprowadził już kwaterunek wojska w pewnych dzielnicach tak ku zadowoleniu mieszkańców jak i wojska.. —

W sprawie nauczycieli szkół średnich.

Kurator okręgu szkolnego warszawskiego za numerem 3647 rozesłał naczelnikom dyrekcyi szkolnych, inspektorowi szkół m. Warszawy oraz właścicielom szkół prywatnych i kursów, okólnik, w którym zawiadamia, że w myśl wyjaśnień rady ministrów osobom pochodzenia polskiego, może być odtąd powierzany wykład wszystkich przedmiotów pod tym tylko nieodzownym warunkiem, aby zgodnie z § 7 Reguł, dołączonych do nowego, prawa, język rosyjski i literatura rosyjska oraz historya, Rosyi i geografia Rosyi były wykładane w języku rosyjskim. W ten sposób, nie odmawiając na przyszłość osobom polskiego pochodzenia, zatwierdzania na stanowisku nauczycieli jakichkolwiek przedmiotów w prywatnych średnich zakładach naukowych, nie korzystających, z praw, jakie przysługują rządowym. — Zarząd okręgu naukowego, sprawdzić normalnym trybem wyłącznie ich odpowiedniość pod względem pedagogicznym, ich prawomyślność polityczną oraz ich gruntowną znajomość języka rosyjskiego — na wypadek, gdyby zaszła kwestya powierzenia im wykładu wymienionych wyżej przedmiotów (rosyjskich).

 

Kuryer dla Wszystkich, 17-12-1914

Zapomogi dla młodych mężatek.

Zarząd Arcybractwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego w Krakowie zaprasza na Nabożeństwo Suchedniowe w kościele św. Barbary duła 20 grudnia. o godzinie 8 rano odbyć się mające, po którem, w Sali Arcybractwa, rozdane będą zapomogi posagowe tym młodym mężatkom, które się o to starały, a będąc w stanie panieńskim zachowały się moralnie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-12-1914

Częstochowa.

Droga do klasztoru ogrodzona jest wysokimi parkanami, ażeby przechodnie nie widzieli, co się dzieje na walach. Wszystkie drogi do klasztoru i wałów są ogrodzone drutem kolczastym. Na wązkich ścieżkach między niemi przechadzają się patrole. Na górze klasztornej stoją armaty i czatownia, obok znajdują się skrzynki z amunicyą. Wokoło klasztoru Niemcy wykonali dużo robót ziemnych. Wszystko wskazuje, że Niemcy postanowili skorzystać z klasztoru, jako z twierdzy.

 

Kuryer dla Wszystkich, 17-12-1914