25 stycznia 1920

Z ziem polskich

Zapis na rzecz zakładu wychowawczego w Pawlikowicach.

Obywatel krakowski, Pan Seweryn Kisielewski, obecnie w Wiedniu zamieszkały, nadesłał dnia 1/3 br. do Głównej Kasy miasta Krakowa 17 sztuk papierów wartościowych, które wraz z narosłymi od nich W r. 1915 odsetkami przedstawiają wartość 6102 K 50 h., — ofiarując je na rzecz Zakładu wychowawczego w Pawlikowicach, a to celem uczczenia pamięci swej śp. siostry, Karoliny Grabowskiej, zmarłej w Wiedniu w grudniu 1914 r.

 

Zarząd miasta z uznaniem podnosi ten prawdziwie obywatelski i filantropijny czyn.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-04-1915

Uprawa gruntów w Krakowie.

W myśl rozporzadzenia ministeryalnego władza polityczna I. instancyi może zezwolić osobom trzecim na uprawę gruntów, leżących odłogiem, na których do dnia 15. kwietnia 1915 roku osoby do tego uprawnione nic poczynią żadnych robót przygotowawczych dla uprawy wiosennej jakkolwiek stosunki pod względem wilgoci gleby na to pozwalaja.

 

W razie powierzenia uprawy gruntów osobom trzecim przypada tymże dochód uzyskany z uprawy gruntu i właściciel nie ma żadnego prawa do tego dochodu.

Poczty na kolejach

Niektóre oddziały pocztowe na stacjach kolejowych, wychodząc z zasady, że oddziały te przeznaczone są tylko dla potrzeb podróżnych i kolei, odmawiają przyjmowania korespondencji pocztowej od mieszkańców miast i firm handlowo-przemysłowych.

 

Główny zarząd poczt i telegrafów wyjaśnił, że

Z pakietów prywatnych.

 

Z inspektoratu pocztowego w Krakowie otrzymujemy następujący komunikat: „Obecnie został dopuszczony ruch pakietów prywatnych wagi do 5 klg. z Krakowa miasta i Prądnika czerwonego z tern ograniczeniem dalszem, iż do pakietów, które muszą być nadawane wszystkie w stanie otwartym i przy nadawaniu w dotyczącym Urzędzie pocztowym bez wyjątku rewidowane, nie wolno dołączać żadnej korespondencyi. W interesie nadawców leży zatem, ażeby przesyłki te celem uniknięcia ich uszkodzeń lub ubytków zawartości, były należycie opakowywane względnie zamykane.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-04-1915

 

Pogaszenie światła

Wczoraj około godziny 10 wieczorem z polecenia policji pogaszono wszystkie światła na ulicach Warszawy i w oknach frontowych domów.

 

Tramwaje z pogaszone mi latarniami podążyły do remiz. Dorożki kursowały również bez oświetlonych latarek.

Kurjer Poranny, 14 kwietnia 1915