22 lipca 1919

Z ziem polskich

Ostrołęka.

Około 340 rodzin bezdomnych, przybyłych przeważnie z miasteczka Myszyniec, które jest prawie całe spalone, przebywa obecnie w Ostrołęce. Większość zbiegów była bez bielizny, cieplaj odzieży i obuwia. Istniejące w Ostrołęce Towarzystwa dobroczynne nie mogły nic na to poradzić i około 150 rodzin przeważnie żydowskich pozostało w nędzy bez pomocy.

 

Kuryer dla Wszystkich, 18-12-1914

Z gospodarki niemieckiej.

Najazd Niemców odbił się nawet na gospodarstwach rybnych. W całym szeregu majątków, położonych na lewym brzegu Wisły, gdzie prowadzona była sztuczna hodowla ryb, pozrywano śluzy, rozkopano groble i spowodowano wylewy stawów z całkowitem zniszczeniem zarybku, opadającego na sąsiednich drogach i polach. Odbije się to oczywiście na cenach ryb w przyszłości.

 

Kuryer dla Wszystkich, 18-12-1914

Zapasy żywności.

Komenda twierdzy ogłasza dzisiaj odezwę do publiczności, wzywającą do uzupełnienia zapasów żywności w ten sposób, aby wystarczyły na trzy miesiące. Komenda zaznacza, że za niezaopatrzoną w dostateczną żywność ludność nie może brać żadnej odpowiedzialności i na wypadek zamknięcia miasta musiałaby wobec niej kierować się tylko względem na obronę miasta. Termin rozpoczęcia spożywania nagromadzonych zapasów poda Komenda do wiadomości publicznej.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-12-1914

Nie wolno wracać do Krakowa.

Do tutejszej Komendy twierdzy zgłasza się szereg osób, zamieszkałych w Krakowie, o legitymacye, upoważniające do powrotu do Krakowa dla osób, przebywających poza Krakowem. Komenda twierdzy bezwarunkowo nikomu zezwoleń na powrót nie wydaje.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-12-1914

Ochrona mieszkań.

W dnia 12 b. m. odbyło się posiedzenie Prezydyum Komitetu obywatelskiego dla ochrony mieszkań dzielnicowych pod przewodnictwem Radcy cesarskiego p. Augusta Porębskiego w obecności Jego Ekscelencyi p. Prezydenta miasta. — JE. P. Prezydent miasta podziękował zebranym imieniem: Gminy miasta Krakowa za przyjęcie tych obowiązków, przyrzekając zarazem użyczyć komitet owi swej pomocy. — Na posiedzeniu stwierdzono, iż Komitet rozpoczął już swe czynności' i przeprowadził już kwaterunek wojska w pewnych dzielnicach tak ku zadowoleniu mieszkańców jak i wojska.. —