30 listopada 1920

Z ziem polskich

Zniszczone dobra polskiej arystokracyi

Wiedeń, 5 października.

„W. Journal” donosi: Jak się dowiadujemy ze strony bliskiej księżnej Maryi Lubomirskiej, wspaniała posiadłość księżnej, Hermanowice, została przez Moskali zupełnie zniszczoną. Zamek, wspaniałly park, jakoteż cała wieś Hermanowice, zostały zrównane z ziemią.

 

Taksamo zniszczone zostały przez Moskali dobra marszałka kraju Niezabitowskiego, p, Wiśniewskiego w Dobrzanach, p. Abrahamowicza w Tyszkowcach i znana miejscowość kąpielowa Lubień, barona Branickiego.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 07-10-1914

Korespondencya z Katowic.

„Goniec Wielkopolski” w Nrze 37, który przyszedł tu za pozwoleniem wojskowych władz niemieckich, zamieszcza następujący list z Katowic:

 

„Dziwnie się plecie na tym Bożym świecie. Spokój światowy został przerwany całym szeregiem wojen. Ustało życie normalne, zawieszono walki partyjne i nastał czas wielkich obietnic. Do niedawna z wielkich przyjaciół powstali nieprzyjaciele.

 

Pomimo bliskiej granicy panujetu dość wzorowy spokój. Hutnictwo i górnictwo idzie swoim ograniczonym trybem dalej. Ograniczonym, gdyż brak rąk do pracy. Zarząd górnośląskiego związku hut i kopalń poczynił kroki, aby mógł zatrudnić dziewczęta i młodzieńców pod ziemią, ale minister dał odmowną odpowiedź, gdyż w kraju jest wielka ilość mężczyzn bez pracy.

Od wojennego Generał-Gubernatora m. Warszawy i najbliższych okolic.

Podczas przechodzenia przez Warszawę i okolice oddziałów wojskowych ludność miejscowa okazywała im względy i przychylność, i przybierające niekiedy bardzo wzruszający charakter.

 

Dowiedziawszy się o tem, Głównodowodzący polecił mi wyrazić szczere jego podziękowanie dla ludności Warszawy i okolic.

 

Ogłaszam o tem w powierzonem mi Generał - gubernatorstwie.

Z uniwersytetu.

Z powodu wypadków wojennych wpisy i wykłady na Uniwersytecie Jagielońskim rozpoczną się dopiero w czasie, który będzie później w dziennikach ogłoszony.

 

Rygoroza zaś i promocye odbywać się będą już obecnie za zgłoszeniem w dotyczących Dziekanatach nie wyłączając Wydziału teologicznego. Dziekani Wydziału teologicznego i lekarskiego i Prodziekan Wydziału filozoficznego urzędują codziennie o godzinie 12-tej w południe w Callegium Novum. — Dziekana wydziału prawniczego zastępuje Prof. Ulanowski w Akademii Umiejętności codziennie o godzinie 07-tej przed południem.

We wzmiance

o nauce religji w tutejszych szkołach ludowych była mowa o interpelacji ówczesnej poznańskiego naszego Koła radzieckiego. Dla ścisłości przypomnieć należy kilkakrotne w tej sprawie wystąpienia w Sejmie posła ks. Styczyńskiego.

 

Kurjer Poznański, 07-10-1914