26 września 1920

Z ziem polskich

Wybory do komisji podatkowych.

W kancelarji inspektorów podatkowych (Rymarska 5) d. 28 b. m. odbędą się wybory członków i ich zastępców do komisji podatkowych z nieruchomości miejskich na podstawie prawa z 18 czerwca 1910 roku. Wybory z rewirów 12 i 13 odbędą się o godzinie 3 po poł., z 14 i 15 o godzinie 10 rano i z 16 o godzinie 12 w poł.

 

Kurjer Poranny, 16-09-1914

Grecy.

Królewsko-grecki konsulat w Warszawie podaje do wiadomości, iż poddani tureccy, z pochodzenia grecy, którzy złożą obecnie w konsulatach greckich prośby o przyjęcie poddaństwa greckiego na wypadek wojny nie będą internowani.

 

Kurjer Poranny, 16-09-1914

Pułkownik Piłsudzki.

Pułkownik Legionów polskich Józef Kościesza-Piłsudzki, urodzony w r. 1867 na Litwie, w powiecie Święciańskim, w majątku rodzinnym Zułów, pochodzi ze starej ziemiańskiej kniaziowskiej rodziny, która w dziejach Litwy i Rzeczypospolitej piękna posiada kartę.

 

Matka pułkownika z domu Bilewiczówna, z tej samej rodziny, którą Henryk Sienkiewicz unieśmiertelnił w osobie Oleńki w „Potopie", wszczepiła w serce przyszłego wielkiego bojownika wolności miłość i ukochanie szerokich mas ludu, pracującego po rolach na wsi i warsztatach w mieście.

 

Początkowe nauki pobierał Piłsudzki w domu rodzinnym, poczem ukończywszy gimnazyum w Wilnie, zapisał się na wydział medyczny w uniwersytecie w Charkowie. Jako student uniwersytetu rozwinął w kolach młodzieży gorąca działalność patryotyczną i rewolucyjną.

Stypendjum.

W urzędzie starszych Zgromadzenia krawców wakują w bieżącym półroczu szkolnym stypendja imienia Józefa Juszczyka, w ogólnej sumie rb. 100, na kształcenie dzieci w wieku od lat 7-14, niezamożnych majstrów, mistrzyń i czeladzi wyznania chrześcijańskiego, należących do Zgromadzenia.

 

Osoby interesowane winny składać podania z dołączeniem metryki i zaświadczenia szkolnego w kancelarji Zgromadzenia krawców, Krakowskie Przedmieście Nr. 41, w środy i piątki od 7-9 wieczorem.

 

Kurjer Poranny, 16-09-1914

Zakaz wywozu artykółów.

Donieśliśmy o rozporządzeniu ministerstw: spraw wewnętrznych, skarbu, handlu i rolnictwa, zakazującem wywozu i przewozu pewnych artykułów. W myśl tego rozporządzenia nie wolno wywozić obecnie z granic monarchii austro-węgierskiej: kawy surowej i palonej, kakao, herbaty, pieprzu, zboża, mąki, kartofli i wszelkiego rodzaju tłuszczów. Nie wolno zaś przewozić nieszlachetnych metali, blachy, sztab żelaznych, drutu i t. p. Zakaz wywozu i przewozu odnosi się nie tylko do Serbii i Rosyi, lecz także do Belgii, Francyi, Japonii i Czarnogóry.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-09-1914