17 lutego 1920

Z ziem polskich

Kraków polską Mekką!

Kraków kochają wszyscy, w których biją serca polskie. W Krakowie zakochują się ci, którzy w nim dłużej mieszkają. Taka już siła, promieniująca z dawnych murów — taka moc wielkości dawnej, której cień pada w dusze nawet obcych i zdobywa je dla siebie.

 

Kraków to Mekka patryotyczna.

Obrona przed renegatami

Jak wiadomo nauczycielstwo polskie na Śląsku poniosło niepowetowaną wprost stratę przez śmierć ś. p. Pawła Kożdonia, pierwszego inspektora szkolnego Polaka. Starta to tem większa, że niespodziena. Dwa powiaty a mianowicie Fysztacki i Frydecki zdane są na łaskę i niełaskę inspektorów renegatów, Niemców lub Czechów, zwłaszcza teraz na końcu roku szkolnego, gdy podczas wakacyi następują nominacye tymczasowych nauczycieli.

Związek urzędników i urzędniczek prywatnych Galicyi i Śląska,

powstały 3 lata temu jako jedyna organizacya zawodowa w kraju, rozprzestrzeniająca swą działalność jak widać z nazwy na Galicyę i Śląsk, zjednała sobie pomiędzy wszystkimi urzędnikami i urzędniczkami prywatnymi wielką sympatyę. Związek urzędników daje członkom zapomogę w razie braku zajęcia, wydaje pismo zawodowe p. t. „Społem", które członkowie otrzymują bezpłatnie, utrzymuje Biuro pośrednictwa pracy, które wyszukuje członkom posady, jak również poleca swych członków, bezpłatnie wszystkim P. T. pracodawcom.

W sprawie budowy gmachu dyrekcyi skarbowej w Krakowie

Wśród postanowionych przez rząd budowli, które mają częściowo zaradzić ogólnej nędzy i dać zarobek licznym tłumom robotników, pozbawionych pracy, znajduje się gmach dyrekcyj skarbowej w Krakowie, mający stanąć na wytyczonym już gruncie u wylotu ul. Krupniczej w ulicę Czystą, obok zakładu Świętej Jadwigi.

Trzęsienie ziemi we wschodniej Galicyi

Wschodnią Galicyę nawiedziło wczoraj lekkie trzęsienie ziemi, które w niektórych okolicach wywołało silne zaniepokojenie. Wedle relacyi ze Lwowa trzęsienie ziemi było tam bardzo lekkie, lżejsze nawet niż trzęsienie z przed czterech lat, kiedy to kilka domów się zarysowało. Zaczęło się zaś o godzinie 9 min. 30 i trwało dwie minuty. Seismograf na politechnice zanotował lekkie falowanie w kierunku od wschodu na zachód.

Na ogół domy we Lwowie wytrzymały trzęsienie ziemi bardzo dobrze, nie było nigdzie zarysowań lub pęknić