26 kwietnia 1919

Ze świata

Wyrznięcie polskiej młodzieży szkolnej w Nieświeżu.

W nocy z 14 na 15 marca, na wiadomość o zbliżaniu się wojska polskiego, wśród ludności w ciągu 3 miesięcy teroryzowanej i łupionej przez władze bolszewickie, wybuchły antybolszewickie rozruchy. Bolszewicy popełnili tam najokropniejsze rzecy. Przeszło 50 osób rozstrzelano.

 

Ks. dziekan Stanisław Rokosz, prefekt ks. Godlewski, dyrektor gimnazjum polskiego Marjan Masoniiis, ulegli temuż losowi.

Związek narodów zbolszewizowanych.

Podczas, gdy Konferencja Pokojowa, zebrana w Paryżu, z wielkm trudem i mozołem, wśród długich rozpraw, układa projekt Związku Narodów, Bela Kun, komisarz spraw zagranicznych Republiki węgierskiej, zaproponował utworzenie związku narodów, które zaprowadziły u siebie ustrój sowietski. Będzie ona miała na celu utworzenie przymierza obronnego i zaczepnego między wszystkiemi niezależnemi republikami sowietskiemi już istniejącemi i temi, które powstaną. Wszyscy członkowie tego związku będą mieli równe prawa. Każda z republik socjalistycznych, sprzymierzonych, zobowiązuje się nieść sprzymierzeńcom całą swą pomoc materjalną dla obrony ich terytorjów i dla walki z dążeniami zaborczemi sąsiednich państw, a przedewszystkiem przeciwko Polsce, Rumunji i Koalicji.

 

Głos Polski, 26-04-1919

Nowa walka domowa w Niemczech.

Nad głowami obecnych władców w Niemczech zbierają sic, nowe groźne chmury. Zanosi się na bunt w wojsku niemieckiemi przedstawiciele zaś rady żołnierzy kilku korpusów armji wyrazili wszystkim oficerom i wyższym. urzędnikom brak zaufania, żądając natychmiastowego zwolnienia oficerów ze służby. W Magdeburgu wielka część wojska czynnego przeszła na stronę powstańców, zanosi się na nowe walki bratobójcze. W Berlinie położenie bardzo niepewne. W Bawarji objęły władzę sowiety, na wzór rosyjskich bolszewików; sejm rozwiązano. Znaczna część Bawarji dąży do odłączenia od Rzeszy niemieckiej. W całych Niemczech kipi i wrze. — O krwawych rozruchach donoszą również z Gdańska i z Bytomia. W Dreźnie tłum sponiewierał saskiego ministra wojny Neuringa i wreszcie wrzucił go do rzeki Łaby.

 

Głos Polski, 26-04-1919

Spiski bolszewickie w Filandji.

W Wyborgu wykryto wielki spisik bolszewicki. Uwięziono 80-ciu przywódców. Także w Helsingforsie wykryto spisek bolszewicki. Spiskowcy zamierzali wysadzić w powietrze wszystkie gmachy wojskowe, mosty i składy amunicji pod koniec kwietnia, zwłaszca w chwili, gdy miała się rozpocząć akcja bolszewików przeciw Filandji.

 

Głos Polski, 26-04-1919

Lubawa w Prusach Zachodnich. Nieszczęście.

Podczas ćwiczeń tutejszego „grenzschutzu” wybuchł jednemu żołnierzowi za wcześnie granat ręczny, który go tak pokaleczył, że śmierć nastąpiła natychmiast. Oprócz tego zostało zranionych dwóch żołnierzy ciężko a jeden lekko.

 

Dziennik Śląski, 26-04-1919