9 grudnia 1919

Między Polską a Niemcami

niema stanu wojennego.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Wiedeń, 3 października. (C). Z Berlina donoszą, ze przed tamtejszym sądem wojsk. I. dywizyi stanął grenadyer Franciszek Luftmann (Niemiec) z 5 p. gwardyi, który dnia 11 lutego br. w pobliżu Zbąszyna został przez oddział niemiecki wzięty do niewoli, jako z bronią walczący przeciw niemieckim wojskom ,,Grenzschutzu". Ponieważ był on równocześnie żołnierzem niemieckim przeto akt oskarżenia zarzucał mu zdradą główną i działanie przeciw państwu niemieckiemu.

 

Oskarżony bronił się, iż działał pod przymusem ze strony oddziału polskiego, który go poprzednio wziął do niewoli. Obrońca oskarżonego podniósł bezpodstawność aktu oskarżenia, skoro mdzy Polską a Niemcami niema stanu wojennego, a na wspomnianym odcinku walczyły przeciw sobie luźne grupy a nie wojska państwowe.

 

Trybunał przyjął wywody obrońcy i uznał, że między Polską a Niemcami nie istnieje stan wojenny.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 04-10-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.