10 czerwca 1923

Ze świata

Zamach na komisarjat włoski w Marsylji.

Marsylja. (A. P.) W gmachu komisarjatu generalnego włoskiego nastąpiła eksplozja bomby, w skutek czego uszkodzone zostało całe wnętrze gmachu. Śledztwo wykazało, że bomba została złożona na drugiem piętrze. Dotychczas nie zdołano wytłomaczyć sobie, jakim sposobem zdołano złożyć bombę w biały dzień, w czasie gdy urzędnicy konsularni znajdowali się przy pracy.

 

Kurjer Poznański, 22-08-1922

Problem bezrobocia w Anglji.

Londyn, 21. 8. (Pat.) Obserwator zamieszcza artykuł angielskiego min. pracy poświęcony problemowi bezrobocia w Anglji. Autor artykułu stwierdza, że w ciągu 10 lat poprzedzajacych wojnę liczba bezrobotnych w Anglji wynosiła przeciętnie 4.7 procent. Obecnie wynosi ona 23.1 procent. Liczbę bezrobotnych ustalono na 1.328.600. Spodziewają się, że liczba ta zmniejszy się stopniowo do 1.200.000.

 

Kurjer Poznański, 22-08-1922

Lenin na Krymie.

United. Tel. donosi z Moskwy, że lekarze zalecili Leninowi pobyt na Krymie. Lenin opuszcza w najbliższych dniach Moskwę i zamieszka w dawnym zamku wielkoksiążęcym w Jakie. Dla jego osobistej ochrony odszedł na Krym batalion moskiewskiej gwardyi czerwonej.

 

Ilustruwany Kuryer Codzienny, 01-08-1922

Ludność Czechosłowacji.

Berno, 20. 08. (Pat. Czes. B. K.) Urzędowa statystyka ogłosiła wyniki spisu ludności w Czechosłowacji. Wedle tego sprawozdania Czechosłowacja liczy 8.759.186 Czechosłowaków, 3.122.390 Niemców, 745.935 Węgrów, 75.656 Polaków, 459.364 Rosjan, 180.332 żydów i 23.235 osób innych narodowości.

 

Kurjer Poznański, 22-08-1922

Agenci komaniiityczni w Finlandyi

Z Helsingforsu donoszą, o tajnem przybyciu do Finlandyi jednego z głównych przywódców komunistów czeskich Kołobuckiego. Celem jego przy jazdo jest propaganda strejku powszechnego. W ostatnich czasach policya fińska aresztowała znaczną ilość agentów komunistyczmych.

 

Ilustruwany Kuryer Codzienny, 01-08-1922