21 listopada 1917
 • Z Legionów

  Jak już donieśliśmy, brygadyer Piłsudski znajduje się w Wessel, nad Renem. W Krakowie w szpitalu fortocznym nr 5 znajduje się w leczeniu Wyżeł-Ścieżyński i podporucznik Słobucki. W Szczypiornie aresztowano chorążego Czajewakiego, podporucznika Warnę-Giczyńskiego, podpor. Filipowskiego i wysłano ich do Niemiec. Kapitan Orlicz-Dreszer i por. Grzmot Skotnicki znajdują się w Hawelbergu w Niemczech. Por. Skotnicki zachorował obłożnie, kapitan Orlica popadł w rozstrój nerwowy.
  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 7-10-1917

 • Piłsudski członkiem partyi bolszewików!

   „Frankf. Ztg” w telegramie z Wiednia, donoszącym o obecnych nastrojach politycznych w kołach polskich, pisze między innemi:

  Wiele hałasu wywołuje także sprawa Piłsudskiego, ale tylko wśród socyalnych demokratów, którzy nie chcą spokojnie przyjąć uwięzienia nader popularnego twórcy Legionów. Mieszczańskie koła polskie na ogół potępiają stanowisko niepoprawnego spiskowca, który zarazem jako członek r

 • Dokument Piłsudskiego

  Wiedeń, 30 lipca
  Tutejsza "Die Zeit" powołując się na źródło warszawskie donosi: "Do wykrycia, że bryg. Piłsudski w czasie swego ostatniego pobytu w Krakowie przed 2 tygodniami legitymowal sięfałszywym dokumentem wojskowym, doprowadziła okoloczność, iż c. i k. komenda twierdzy w Krakowie zwróciła się do generał-gubernatora Beselera w Warszawie, z zapytaniem dlaczego tamtejsza komenda wojskowa legionów polskich wystawia osobom cywilnum urzędowe dokumenty wojskowe.

 • Manifestacye w Zakopanem

  Z powodu aresztowania Piłsudskiego i wywiezienia go do Swinemuende odbyła się w Zakopanem manifestacya, połączona z pochodem pod pomnik Jagiełły, gdzie wygłoszono kilka przemówień.
  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1-08-1917

 • Młodzież krakowska Piłsudskiemu

  Młodzież krakowska na wieść o ustąpieniu z T. Rady Stanu Komendanta Piłsudskiego i członków lewicy, wydała następujący adres:

  Obywatelu Komendancie! Twoje wystąpienie z T. Rady Stanu, Obywatelu Komendancie, witamy jako mężny protest przeciw chwiejnej i poniżającej godność narodową polityce tej instytucyi i ślemy Ci wyrazy hołdu i niezachwianej ufności.

  Stow, ak, młodzieży „Znicz“ .

  Młodzież ak. Sztuk Pięknych.

  Koło młodzieży niepodległościowej.

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 22-07-1917

 • Sędziowie...

  W organie Studnickiego „Gońcu” warszawskim czytamy pod nagłówkiem „Do Tymczasowej Rady Stanu“ co następuje:

  „W imieniu Koła Wolskiego Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego żądamy oddania Piłsudskiego pod sąd za szerzenie buntu wśród wojska, za frymarczenie sprawą publiczną, za zdradę kraju. Obałamuceni przez niego młodzieńcy odpowiadać będą za swe w hypnozie popełnione czyny, a on, wielki zbrodniarz, działający świadomie, miałby ujść z rąk sprawiedliwości?

  Wysoka Rado! okaż nam się rządem mocnym, sprawiedliwym.

  Z głębokim szacunkiem

  Marya Łopuszańska - Zast. sekret.

  Małgorzata Starzyńska, - Przewodnicz.

  Warszawa, 17 lipca 1917 roku“ .

   

  Histerya jest jednak chorobą straszną. .

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 22-07-1917

 • Pod broń! Odezwa werbunkowa Rady Stanu uchwalona

  Nasz korespondent warszawski donosi pod datą 22 bm.:

  Po długich przewlekających się rokowaniach z przedstawicielami rządu niemieckiego, Rada Stanu ustaliła ostateczny tekst odezwy werbunkowej.

  Tekst odezwy prowizorycznego rządu polskiego, wzywającej do ochotniczego zaciągu w szeregi wojska polskiego definitywnie wygotowany będzie w ciągu dni najbliższych.

 • Medal Piłsudskiego

 • Zakazany obchód ku czci Piłsudskiego

  Niedzielne pisma warszawskie donoszą: Obchód z powodu imienin Józefa Piłsudskiego, zapowiedziany na dziś w salach Redutowych, nie odbędzie się.

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-03-1917

 • U BRYGADYERA PIŁSUDSKIEGO

  W zeszycie niniejszym rozpoczynamy szereg wywiadów w sprawach aktualnych z najwybitniejszemi osobistościami doby obecnej w Polsce. Przedmiotowo podane ich głosy oświetlą niewątpliwie nie jedno zagadnienie współczesnego naszego życia politycznego. Oczywiście nie za wszystkie poglądy redakcya bierze na siebie odpowiedzialność.

   

  Blizkie a poufałe jest obcowanie dzisiejszego człowieka z największemi wydarzeniami toczącej się historyi. Wzbogaceni obserwacyą i przeżyciami, których będą nam zazdrościły pokolenia następne, ze zbyt blizkiego jednak patrzymy na wszystko oddalenia. I choćbyśmy się na jak najrzetelniejszy objektywizm wysilić zdołali, choćbyśmy jak największą umieli posługiwać się przenikliwością— jasne jest, że

 • Pobyt brygadyera Józefa Piłsudskiego w Warszawie – fotografie.

   

 • Z tradycyj rodowych Piłsudskiego.

   

  W czasie przyjęcia dla Piłsudskiego w Bristolu w Warszawie jeden z mówców p. Bitschan ofiarował brygadyerowi przypadkowo odszukaną książkę z 18-go wieku, która poświęcona jest sztuce wojennej, a dedykowana została przez Paprockiego, Franciszkowi na Piłsudach Piłsudskiemu, przodkowi brygadera.

  Pułkownik Józef Piłsudski z adjutantem porucznikiem Wieniawa-Długoszewskim.

   

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-12-1916 (Foto.: Tygodnik Ilustrowany, 23-12-1916)

   

 • Obchód uroczystości w Krzywopłotach - fotografie.

   

 • Brygadjer Piłsudski w Lublinie.

   

  29 z. m. w południe przybył do Lublina bryg. Józef Piłsudski; na dworcu oczekiwał na bryg. Piłsudskiego oficer Legjonów Polskich kap. Baczyński, który też towarzyszył przybyłemu do hotelu „Wiktorja”, gdzie bryg. Piłsudski zamieszkał. Na gmachu „Wiktorji” wywieszono z powodu tego chorągiew o barwach narodowych. Przed hotelem oczekiwało na przybycie bryg. Piłsudskiego grono osób, które wznosiły na jego cześć okrzyki; panie rzucały kwiaty. Wieczorem bryg. Piłsudski był na audjencji u J. E. General-gubernatora Kuka.

   

  Przegląd Poranny, 06-12-1916

   

 • Obchód listopadowy w Lublinie

  Obchód listopadowy w Lublinie wypadł wspaniale i był wielką manifestacyą narodową. Młodzież lubelska uczciła 29 listopada okazaniem swojej gotowości bojowej. Przed pomnikiem Unii odbyło się zgromadzenie, poświęcone czci bohaterów powstania i walce o przyszłość Polski. Młodzież manifestowała z zapałem gotowość walki z Rosyą na pierwsze wezwanie rządu i króla polskiego.

 • Z Zakopanego. Wieczorek.

   

  Ku uczczeniu proklamacyi Państwa polskiego urządziła łut. Liga kobiet wieczorek w „Sokole” przy udziale sporej liczby publiczności, wśród której było wielu Legionistów. W dłuższych przemówieniach wskazywali pp. Andrzej Strug i p. Żuławska na znaczenie ogłoszenia niezawisłości Ojczyzny i w imię wspólnych ideałów wezwali do zrzeszania się wszystkich warstw, bo w jedności siła, która potrzebną jest teraz właśnie do narodowego życia. Po odczytaniu telegramu, wyrażającemu hołd i wdzięczność brygadyerowl Piłsudskiemu odśpiewano kilka pieśni patryotycznych.

   

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 01-12-1916

   

 • Burzliwy wiec chłopski w Warszawie.

   

  Dwa prądy. - Żądamy króla, sejmu i rządu, a rząd powoła armię. - Pochód z transparentami P. O. W.

  Warszawa, 27 listopada.

  Wielki wiec chłopski, zwołany na niedzielę do sali Filharmonii, był bardzo liczny, zgromadził 4 do 6000 uczestników (chłopów, nauczycieli i księży), ale miał przebieg wielce burzliwy.

 • Misya Piłsudskiego.

   

  Twórca Legionów polskich, Józef Piłsudski wyjechał z Krakowa i przybył w dniu 28 bm. do Lublina. Piłsudskiemu ma być powierzona w Radzie Stanu ważna misya a mianowicie kierownictwo spraw wojskowych.

   

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 30-11-1916

   

 • Podwieczorek Legionowy w Wiedniu.

   

  W niedzielę 1 października urządza Gospoda Legionów w Wiedniu pierwszy w tym sezonie, Podwieczorek w sali teatru polskiego przy J. Johannesgamo 4, — Program wypełni: Śpiew p. Haliny Zbierzchowskiej, deklamacya p. Hamerski j, skrzypce — p. Schiller i wreszcie arcywesoła jednoaktówka. — Gry i zabawy towarzyskie przygotowuje ruchliwy Komitet pań, a tajemnicza „niespodzianka" wynagrodzi wszystkich, którymby dotychczasowy program nie wystarczył. Obfity bufet w własnym zarządzie. W czasie podwieczorku odbędzie się wylosowanie statuety Piłsudskiego, rzeźby Chmielińskiego, jakoteż rzeźby Nokturno Hochmana. — Wstęp przy stołach rezerwowych 2 K, miejsca zwykłe 1 K 20 h, studenci i dzieci płacą 60 gr.

   

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 30-09-1916

   

 • W drugą rocznicę wkroczenia Legionów do Królestwa Polskiego

  Wczorajszy obchód drugiej rocznicy wkroczenia Legionistów do Królestwa rozpoczął się o godzinie 9 nabożeństwem w kościele N. P. Maryi, odprawionem przez arcyb. ks. Symona.

   

  W nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele N. K. N. z wicepr. Jaworskim i posłem Zieleniewskim na czele, Liga kobiet, weterani z r. 63 ze sztandarami, oficerowie i legioniści oraz liczna publiczność. Po nabożeństwie sformował się przed kościołem pochód, który udał się na cmentarz rakowicki, gdzie złożono wieńce na grobie poległych uczestników powstania 63 r., następnie. zarzucono kwiatami i zielenią groby legionistów.