18 października 1918

Biznes

Nie wolno brać „napiwków”.

Namiestnictwo nadesłało krak. Magistratowi reskrypt, zabraniający żądania napiwków za wykonanie jakiejś pracy i uzależnianie jej wykonania od tej dodatkowej opłaty. Nie dotyczy to kelnerów, dla których „napiwki” stanowią jedyny sposób utrzymania, natomiast ma to zastosowanie przy zwózkach i dostawach różnych artykułów do domów.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-10-1918

Z giełdy berlińskiej.

BERLLN, 710. Po silnych zmianach kursowych ubiegłego tygodnia na giełdzie panował dziś nastrój znacznie spokojniejszy, aczkolwiek niecierpliwość, z jaką koła giełdowe wyczekują odpowiedzi prezydenta Wilsona na wspólny krok pokojowy państw centralnych, powoduje pewne zdenerwowanie. Kursy dewiz na: Amsterdam 306 - 3061/2, Kopenhagę 186 — 1861/2, Szwecję 2101/4-2103/4, Chrystjanję 1861/4 - 1864/4, Helsingfors 75-751/2, Bern 1451/4-1451/2. Reszta bez zmiany. (WAT).

 

Nowa Gazeta, 08-10-1918

Spadek na giełdach trwa.

Doniesienia z Budapesztu, z Berlina a także z giełdy w Wiedniu stwierdzają, że w dalszym ciągu trwa tam spadek wszystkich kursów, a próby odciążenia pozostały bez wyniku.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 05-10-1918

O towary kupców polskich.

Departament Stanu komunikuje Związkowi o wezwaniu przez Państwową Komisję Handlową w Sztokholmie wszystkich firm a osób prywatnych w Szwecji do złażenia deklaracji o posiadanych na składzie towarach, nabytych i częściowo lub w całości zapłaconych przez rząd rosyjski lub przez obywateli rosyjskich, w celu rekwizycja. Ponieważ zachodzi obawa, że rozporządzeniem Komisji wspomnianej dotknięci będą również i kupcy polscy, figurujący jako Poddani rosyjscy, a posiadający na składzie w Szwecji towary, całkowicie lub częściowa zapłacone, przeto Związek Kupców prosi osoby zainteresowane o zakomunikowanie osobiście w godzinach od 6 do 8 swych dezyderatów w tej mierze Sekretariatowi Związku, Senatorska 22, celem podjęcia odpowiedniej akcji w Szwecji za pośrednictwem Departamentu Stanu.

 

Nowa Gazeta, 08-10-1918

Na giełdzie berlińskiej.

BERLIN. 4.10. W podobny sposób i w takich samych rozmiarach, jak to miało miejsce wczoraj, gdy kursy papierów, z powodu niezwykłego zaofiarowania gwałtownie spadały, nastąpiła dziś poprawa. Straty wczorajsze zostały w gwałtownych skokach prawie nietylko powetowane, ale co do niektórych papierów przekroczyły nawet kurs z przed dnia wczorajszego. Dotyczy to zwłaszcza papierów żeglugowych Towarzystwa Hamburg-Południowa Ameryka i „Północno-niemiecki Lloyd". Pewnem uprzywilejowaniem cieszyły się zwłaszcza t. zw. walory pokojowe. Usposobienie mocne utrzymało się przez cały dzień.

 

Nowa Gazeta, 05-10-1918