14 sierpnia 1922

Biznes

Układ o naftę.

Moskwa, 15. 5. (Tel. wł.) Angielskie towarzystwa naftowe zawarły z Sowietami układ, w myśl którego Sowjety w zamian za koncesje zgadzają się udzielić Rosji pożyczki 100 miljonów rubli w złocie.

 

Kurjer Poznański, 16-05-1922

Nieuzasadniona podwyżka węgla.

Z kół czytelników otrzymaliśmy uwagi, że ostatnia podwyżka cen węgla w Krakowie, przez Magistrat dokonana, jest nieuzasadniona. Podwyżkę tą należy tłomaczyć chyba tylko niedoborem węgla w w niektórych magazynach. Jak powstał ten niedobór, niewiadomo?

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-05-1922

Walka z bezrobociem.

Na zarządzenie ministerstwa pracy p. wojewoda krak. powołał do życia komisyę walki z bezrobociem w obrębie województwa krak. Do zadań komisyi należy między innemi: stwierdzania stanu bezrobocia, przestrzeganie racyonalnych sposobów i kolejności zatrudniania bezrobotnych, uruchomianie robót publicznych itp. Na porządku dziennym pierwszego posiedzenia komisy' w dn. 4 maja o godz. 10 rano w biurze wojewody Dra Galeckiego znajdzie się sprawa uzyskania pożyczki dla gminy m. Krakawa na roboty publiczne z jednomiliardowego kredytu na roboty publiczne w Polsce, oraz sprawa zatrudniania robotników salinarnych w Wieliczce.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 01-05-1922

Z czarnej giełdy.

Wczoraj na nieurzędowej giełdzie warszawskiej notowania były następujące:

 

Dolary 3830, franki fr. 355, funty sterlingi 17000, marki niemieckie 13,-, ruble złote 192000, srebrne 1070, bilon 480.

 

Kurjer Polski, 10-05-1922

Rozdział surowców monopolowych.

Genua. (PAT) Komisya gospodarcza przyjęła rezolucyę żądajacą utworzenia międzynarodowej organizacyi dla rozdziału tych surowców, które są w poszczególnych państwach przedmiotem państwowego monopolu.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-04-1922