22 lipca 1919

Biznes

Bojkot towarów.

Petersburg, 27.8. - Tel. wł. - Odbył się bankiet słowiański z udziałem przedstawicieli handlu. - Uchwalono rezolucję o bojkocie wyrobów niemieckich i austrjakich.

 

Kurjer Poranny, 28-08-1914

Z Dąbrowy Górniczej.

Wiadomości, jakoby w zakładach górniczo-hutnicznych Zagłębia roboty nie zostały wstrzymane, są tylko częściowo ścisłe, niemcy bowiem uwzględnili te zakłady, w których są zaangażowane kapitały niemieckie, wstrzymali zaś pracę w innych zakładach, a między innemi w Hucie Bankowej, największej w Zagłębiu, zatrudniającej tysiące robotników, a należącej wyłącznie do kapitalistów francuskich i polskich.

 

Kurjer Warszawski, 28-08-1914

Sprawa podatków.

Magistrat wzywa podatkujących do uiszczenia się z płatnych podatków. Kto podatku nie zapłaci na czas, naraża się na to, że magistrat ściągnie podatek drogą przymusową.

 

Co do obowiązku płacenia podatków przez zaciągniętych do wojska panują często mylne zapatrywania. Ze strony miarodajnej do-noszą nam więc w tej sprawie co następuje:

Uspokojenie.

Przestano gwałtownie wyjeżdżać z Królestwa Polskiego. Do banków napływają ponownie wkłady.

 

Kuryer dla Wszystkich, 27-08-1914

O drobny kredyt.

Przedstawiciele 23 kooperatyw pieniężnych zwrócili się do prezesa Banku państwa w Warszawie z prośbą o otwarcie dla nich specjalnych kredytów.