26 czerwca 1922

Biznes

Giełda

Warszawa, 20 czerwca. - Pomimo zmniejszonych z powodu soboty obrotów, mocna tendencya utrzymała się i na dzisiejszem zebraniu giełdowem. Pod wpływem zwyżki akcyi rosyjskich ujawnia się tendencya zwyżkowa i krajowych walorów dywidend. Dziś na giełdzie sporo obracano Lilpopami oraz poszukiwano Rudzkie. Spekulacya interesuje się Złotemi, których kurs silnie jednak się waha.

Zaniepokojenie wśród plantatorów chmielu.

 

Wśród plantatorów chmielu na Wołyniu panuje silne zaniepokojenie. Rozpatrywany przez Dumę wniosek ustawodawczy, zmierzający do ograniczenia handlu napojami wyskokowymi, dotyczy także i piwa. Utrudnienie, a w następstwie—zmniejszenie konsumcyi tego napoju—z natury rzeczy wywoła zastój w realizacyi zapasów chmielowych i wpłynie na uszczuplenie plantacyi chmielu. Roczna produkcya chmielu na Wołyniu wynosi średnio 250 tys. pudów. Gospodarstwa czeskie, niemieckie, a teraz i włościańskie—za podstawę roczni go budżetu mają dziś dochód ze sprzedaży chmielu.

Rynek węglowy

W ciągu pierwszych trzech miesięcy r. b. wydobyto w Zagłębiu 614.560.000 pud. węgla wobec 509.760.000 pud. wydobytych w tymże okresie roku zeszłego. Ceny pierwszego gatunku pozostają bez zmiany, drugiego gatunku spadły.

Odpływ złota ze Stanów Zjednoczonych

 

Korespondent nowojorski „Frankf. Zeitg.” donosi, że w kołach przywozowców dają się słyszeć skargi na to, iż rząd amerykański nie ma dostatecznej ilości złota dla zaspokojenia popytu na złoto ze strony Europy. Oczekiwany jest znaczny odpływ złota z Ameryki, co jest w związku z obfitością gotowizny przy stosunkowo niepomyślnym bilansie handlowym i ciągłej sprzedaży walorów amerykańskich ze strony Europy.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 19-06-1914

 

Stan zasiewów w Austro-Wegrzech

Urzędowe sprawozdanie o stanie zasiewów ukazało się z końcem ubiegłego tygodnia. Sprawozdanie o zasiewach w Austrii opiewało dość pomyślnie, tak, że zbiory zapowiadają się jako prawie tak samo dobre, jak w roku zeszłym. Mimo to uchodzi za rzecz pewną, że na nową kampanię trzeba będzie dowozu obcej pszenicy. Co się tyczy Węgier, to ostatnie sprawozdanie węgierskiego ministerstwa rolnictwa jest nieco pomyślniejsze, niż dotychczasowe, ale ponieważ żniwa zaczną się tam już za dwa tygodnie, jest wątpliwe, czy do tego czasu zboże się zupełnie poprawi. Pszenicy będzie brak, ale zdaje się, że zapotrzebowanie żyta pokryje monarchia z własnych zapasów.

 

Kurjer Lwowski, 17-06-1914