27 września 1922

Biznes

Z giełd obcych.

Giełda wiedeńska wczorajsza rozpoczęła się w usposobieniu mocnem, było to jednak krótkotrwale. Niebawem obroty zmalały i nastrój ogólny osłabł. Pod koniec zebrania dopiero zapanował nastrój spokojny. Giełda paryska wczorajsza miała na ogól przebieg dobry. Obroty ześrodkowały się na walorach rosyjskich, pod wpływem Petersburga. Miejscową spekulacya w zakupach tych uczestniczyła mało. W innych działach obrotów panowała tendencya spokojna, po części słabsza. Giełda londyńska rozpoczęła się w nastroju mocnym.

Giełda

Warszawa, 20 czerwca. - Pomimo zmniejszonych z powodu soboty obrotów, mocna tendencya utrzymała się i na dzisiejszem zebraniu giełdowem. Pod wpływem zwyżki akcyi rosyjskich ujawnia się tendencya zwyżkowa i krajowych walorów dywidend. Dziś na giełdzie sporo obracano Lilpopami oraz poszukiwano Rudzkie. Spekulacya interesuje się Złotemi, których kurs silnie jednak się waha.

Odpływ złota ze Stanów Zjednoczonych

 

Korespondent nowojorski „Frankf. Zeitg.” donosi, że w kołach przywozowców dają się słyszeć skargi na to, iż rząd amerykański nie ma dostatecznej ilości złota dla zaspokojenia popytu na złoto ze strony Europy. Oczekiwany jest znaczny odpływ złota z Ameryki, co jest w związku z obfitością gotowizny przy stosunkowo niepomyślnym bilansie handlowym i ciągłej sprzedaży walorów amerykańskich ze strony Europy.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 19-06-1914

 

Zaniepokojenie wśród plantatorów chmielu.

 

Wśród plantatorów chmielu na Wołyniu panuje silne zaniepokojenie. Rozpatrywany przez Dumę wniosek ustawodawczy, zmierzający do ograniczenia handlu napojami wyskokowymi, dotyczy także i piwa. Utrudnienie, a w następstwie—zmniejszenie konsumcyi tego napoju—z natury rzeczy wywoła zastój w realizacyi zapasów chmielowych i wpłynie na uszczuplenie plantacyi chmielu. Roczna produkcya chmielu na Wołyniu wynosi średnio 250 tys. pudów. Gospodarstwa czeskie, niemieckie, a teraz i włościańskie—za podstawę roczni go budżetu mają dziś dochód ze sprzedaży chmielu.

Rynek węglowy

W ciągu pierwszych trzech miesięcy r. b. wydobyto w Zagłębiu 614.560.000 pud. węgla wobec 509.760.000 pud. wydobytych w tymże okresie roku zeszłego. Ceny pierwszego gatunku pozostają bez zmiany, drugiego gatunku spadły.