30 czerwca 1922

Biznes

Z giełd obcych

Giełda wiedeńska wczorajsza rozpoczęła się w usposobieniu spokojnem przy kursach bez zmiany. Poszukiwane były akcje kolei południowej. Na zebraniu południowem, pomimo ulgi na rynku pieniężnym, zapanował nastrój słabszy. Na giełdzie paryskiej, która onegdaj ujawniać zaczęła lepszą tendencyę, wczoraj poprawa nie zdołała się utrzymać. Osłabły renta francuska i rosyjska.

Milionowe bankructwo w Paryżu

W Paryżu ogłosił bankructwo znany dom bankowy, dr. Neufville, założony w r. 1656, początkowo w r. 1656 we Frankfurcie n. Menem, a następnie przeniesiony do Paryża. Passywa wynoszą 15 milionów franków. Obu właścicieli banku, Roberta i Henryka de Neufville uwięziono pod zarzutem oszustwa i sprzeniewierzenia depozytów. Bankructwo to wywołało niesłychany popłoch w sferach bankowych, a nawet na giełdzie. W związku z tem bankructwem spodziewają się ogólnie dalszych upadłości innych banków francuskich.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 30-05-1914

Giełda

Warszawa, 30 maja. Przy obrotach małych z powodu dnia sobotniego oraz zbliżających się świąt, giełda dzisiejsza minęła w usposobieniu słabem. Na osłabienie usposobienia oddziałały również nizkie szacowania petersburskie. Lepsza tendencya panowała dla Miejskich 5%.

 

Waluty. Wpłaty na Berlin nabywano po 46.691/2-70-701/2. Kursy Żądane za Paryż i Wiedeń podwyższono.

Podatek od koni

Pobór opłaty podatku za konie, utrzymywane przez osoby prywatne i instytucye (zgromadzenia, stowarzyszenia i spółki) do użytku własnego lub w celach przemysłowych za r. b. uskuteczniać się będzie w kasie miejskiej pomocniczej w godzinach biurowych, już tylko od 13 czerwca, włącznie, bez kary, po tym zaś terminie będzie doliczana kara w stosunku 50%. Opłata wynosi po 10 rb. od konia.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 30-05-1914

Bank ziemski dla Galicyi, Śląska i Bukowiny

Nowa polska placówka finansowa.

Ministerstwo spraw wewnętrznych nadało doktorowi Janowi Hupce, posłowi na Sejm, ekse. Romanowi hr. Potockiemu, drowi Janowi Rozwadowskiemu, dyr. Gal. Banku Ziemskiego, Wincentemu Rozwadowskiemu, włości dóbr w Kozłowie, Al. hr. Skarbkowi, posłowi na Sejm i do Rady państwa, Bol. Zardeckiemu, posłowi na Sejm koncesyą na założenie Tow. akcyjnego pod firmą: „Bank Ziemski dla Galicyi, Śląska i Bukowiny" z kapitałem 2,000.000 koron i z prawem wydawania obligacyi, fundowanych na wierzytelnościach Banku, mających pupilarne bezpieczeństwo.