16 kwietnia 1921

Biznes

Spadek marki.

Marka polska ciągle jeszcze spada. W Zurychu notowano ją ostatnio 0,95 centima. Dolar podniósł się u nas do 780 marek polskich, a marka niemiecka do 11 marek 40 fenigów. Przy tych stosunkach walutowych nie można absolutnie niczego sprowadzać z zagranicy.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-01-1921

Pożyczka hr. Sobańskiego.

W korespondencyi z Warszawy „Kuryer Lwowski" donosi, iż ministeryum skarbu za rządów p. Władysława Grabskiego, na wniosek min. spraw. zagr. przy-znało hr. Sobańskiemu, posłowi Rzptej w Brukseli 30 (trzydzieści) milionów marek, jako pożyczkę na doprowadzenie jego prywatnego majątku do porządku. W sprawie tej zwrócił się „Przegląd Wieczorny" do b. min. skarbu p. Władysława Grabskiego oraz do ministeryum skarbu o wyjaśnienia. Hr. Sobański istotnie otrzymał pożyczkę od rządu w kwocie 7.000 funtów szterl. Pożyczka ta jest zahypotekowana na jego dobrach i zwrócona me być w funtach, a więc rząd straty żadnej nie poniesie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-01-1921

Ilość drzew owocowych w Czechosłowacji.

„Lidowe Nowiny” zamieszczają ciekawą statystykę, dotyczącą drzew owocowych w republice czechosłowackiej. Ilość tych drzew sięga 55 miljonów sztuk. W poszczególnych krajach ilość ta przedstawia się następująco: W Czechach 30 miljonów, na Morawach 10, na Śląsku 2, na Słowacji 20 i w Rusi Podkarpackiej 3 milj. drzew.

 

Ziemia Lubelska, 07-01-1921

Transportowanie towarów samolotami

Dzienniki paryski donoszą z Londynu, że od 26 sierpnia 1919 roku do 80 listopada 1920 rok., linia powietrzna Londyn—Paryż przetransportowała towarów na sumę 60 milionów, z tego dwie trzecie z Francyi do Anglii. W ciągu dwóch miesięcy, października i listopada roku zeszłego port towarów samolotami osięgnął w Anglii wartości 10 milionów, eksport zaś 8 i pół miliona franków. Na transporty powietrzne składak sto przeważnie kostiumy damskie, kapelusze, kwiaty sztuczne pióra, drogie kamienie i filmy.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-01-1921

Bismarkhuta wypłaca 28 procent dywidendy.

Berlin, 2-go stycznia. Walne zebranie akcyonaryuszów huty l3ismarka zatwierdziło bilans i podział zysków za rok ubiegły. Uchwalono wypłacić aż 48 procent dywidendy, podczas gdy w ubiegłym roku wypłacano tylko 5 procent. Do robotniczej kasy pensyjnej przekazano tylko 2,3 miliona marek, zaś do urzędniczej kasy pensyjnej aż 4,1 miliona marek.

 

Głos Śląski, 04-01-1921