25 czerwca 1919

Toruń. (Tow. naukowe).

Odbyło się tu doroczne zebranie Tow. naukowego, pod przewodnictwem ks. dra. Czapli. Ze sprawozdania, przedłożonego przez prezesa ks. Czaplę wynika, że działalność Tow. obudzała coraz szersze zainteresowanie i rozszerza się stale. Ograniczała się ona do kontynuowania wydawnictw, dotyczących ziem pruskich i bieżących naukowych spraw. " Towarzystwo opublikowało pierwszą. cześć Fontes tomu XX.; tom ten, zamykający źródła oliwskie, ukończy się w roku bieżącym. Zapiski wychodziły regularnie. Rocznik z powodów od zarządu niezależnych opóźnił się, zawierać bedzie spisy do historyi ks. Kujota. Zbieranie zabytków napotyka ciągle na powyższe trudności, głównie z powodu braku funduszów. Na zebranie krakowskie w sprawie ustakowania pisowni. Towarzystwo wydelegowało hr. Potockiego i ks. Czaplewskiego.

Zdrowie na wojnie.

Z autora niemieckiego B. Everth'a, który niedawno napisał studyum o duszy żołnierza w polu, nacechowane wydatną siłą, a zarazem i niezwykłą prostotą, bierzemy tutaj parę ustępów, charakteryzujących stan zdrowotny żołnierza obecnej wojny.

W polu jest się przedewszystkiem, a i to nawet zimą - dziwnie zdrowym, a odbija się to silnie na całem usposobieniu żołnierza. Ponieważ ciało odgrywa na wojnie bardzo wybitną rolę i to nawet dla ludzi kulturalnych, więc też jego dobry stan nadaje całej duszy żołnierskiej pewien ton zasadniczy: jakiejś jednostajności dalekiej od wzlotów entuzyazmu, ale i od przygnębienia zarazem

Galicya. (»Świnka« — nowa choroba zakaźna).

»Kuryer Lwowski« dowiaduje się ze sfer lekarskich że nowa ta choroba szerzy się obecnie dość rozlegnie wśród dziatwy szkól lwow-skich. Choroba ta, nosząca naukowa .nazwe »perolitis epidemica” (epidemiczne zapalenie ślinianki przyusznej czyli »mumes« — nazwa angielska, oznaczająca dosłownie »zly humor«), pojawia się co roku, obecnie jednak rozszerza się gwałtownie nietylko wśród dzieci, ale także wśród starszych, Jak przypuszczają, choroba ta pozostaje w związku z lichem odżywianiem się ogółu. Choroba zawleliczona np. ze szkoły, napada najpierw na male dzieci potem starsze, a w końcu nieraz i dorosłych.

Kiedy powinno się jeść w ciągu dnia.

Wśród wielu aktualnych problemów, dotyczących kwcstyi odżywiania się, jedno zbpierwszych miejsc zajmuje sprawa ustalenia godzin, w których powiano się przyjmować posiłek. Kwestya tu stai la się obecnie tem bardziej aktualną, że właśnie na tem tle wybuchł w ostatnich czasach namietny spór między dworna uczonymi i członkami paryskiej akademii umiejętności, Bergonie'm i Amar'em.

Wieczna lampa kieszonkowa.

Wiedeń, 10 stycznia.

Jak to już poprzednio ogłoszono, wynalazł inżynier Dreger lampę kieszonkową bez bateryi, której główną zaletą jest okoliczność, że siłę swą ciągnie nie z kosztownej centrali, nie z akumulatorów lub maszyn produkujących prąd, lecz wytwarza ją sama w sobie przy zużyciu minimalnej pracy ludzkiej. Aby wytworzyć światło w dowolnej ilości aż do siły 2 i pół świecy Hotera, wystarcza znikomie mała część siły fizycznej, mianowicie nacisk na dźwignię, odpowiadający wysiłkowi, jakiego na przykład użyć trzeba, aby stogramowy ciężarek przenieść z jednej szaliki wagi na drugą. „Pracę tę" dziesięciokrotnie jeszcze zwiększoną wykonać bardzo łatwo może nawet maleńkie dziecko.