18 października 1918

Polityka

Rada Regencyjna obwołuje niepodległość i zjednoczenie wszystkich ziem polskich.

Zwołanie konstytuanty polskiej do Warszawy!

(Telegramy „Ilustr. Kuryera Codziennego”).

Warszawa, 8 października.

Nadzwyczajny dodatek urzędowego organu Rządu polskiego w Warszawie „Monitora polskiego", wydany wczoraj popołudniu, ogłasza

Kandydatura p. Jana Kucharzewskiego na prezesa ministrów polskich.

Coraz wyraźniej wyłania się kandydatura p. Jana Kucharzewskiego na prezesa ministrów. W kołach politycznych mówi się o p. Kucharzewskim, jako o kandydacie najzupełniej pewnym na stanowisko l kierownika przyszłego gabinetu. W związku z tern objaśnia się program polityczny p,. Kucharzewskiego, mnożą się też domniemania co do składu nowego gabinetu.

Reprezentant rządu polskiego w Berlinie.

Hr. Adam Ronikier został w tych dniach uznany oficyalnie za przedstawiciela rządu polskiego w stolicy Niemiec.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-09-1918

Polski minister spraw zagranicznych,

Janusz ks. Radziwiłł, dykrektor t. zw. departamentu stanu, który prowadzi agendy nieistniejącego w polskim gabinecie ministerstwa spraw zagran.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-09-1918

Nowa era [satyra]

Z wież kościelnych zagrzmią dzwony

Radosnemi wokół tony,

Berło, jabłko i korona —

Trójca to niezwyciężona.