20 marca 1918

Polityka

O prusko-polskie rozwiązanie

Najwybitniejszym wypadkiem dnia jest powrót z Berlina delegatów grup centrowych: hr. A Ronikiera, ks. Macieja Radziwiłła (który niezbyt dawno był wrócił z Rosyi) i Wład. Stadnickiego.
Ci trzej politycy centrowi prowadzili w Berlinie układy z trzema przedstawicielami Wydziału głównego (Hauptauschuss) parlamentu Rzeszy — Erzbergerem, Davidem i Naumannem, którzy działali z wiedzą kanclerza Niemiec. Wynikiem tych układów jest oświadczenie, które delegaci centrum przywieźli ze sobą w celu skłonienia do podpisania go przez stronnictwa polskie.
Oświadczenie to brzmi w sposób następujący.
„Przedstawiciele stronnictw aktywistycznych wypowiadają mocne przekonanie, że wypadki ostatnich tygodni

Rozwiązanie polskich stowarzyszeń

Rozwiązane na mocy rozporządzenia komenderującego generała II korpusu armii w Szczecinie, Vietinghoffa, zostały w Bydgoszczy: Towarzystwo Młodzieży przy kościele Parnym i Towarzystwo Skautów przy kościele św. Trójcy. Na czele obu zgromadzeń stoją księża polscy.
Przyczyn, dla których towarzystwa te rozwiązano, w piśmie nie podano.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 6-03-1918

Co pokój z Rosyą oznacza dla Polski?

W polskich kołach politycznych przyjęto wiadomość o treści układów pokojowych z Rosyą z pełnem zrozumieniem następstw, jakie stąd wynikają dla Polski pod względem politycznym i gospodarczym.
Obok zupełnego odcięcia politycznego i odjęcia na przyszłość swobody rozwoju gospodarczego — Polska ponosi na teraz wszystkie skutki 4*letniej wojny, która toczyła się na jej obszarze.
1. Traci bowiem prawo domagania się zwrotu odszkodowania za świadczenia wojenne, rekwizycye i kontrybucye, wymuszone przez obie strony wojujące (około 26 miliardów).
2. Staje wobec zupełnej ruiny swojego przemysłu (około 8 miliardów).
3. Traci nieokreślone jeszcze w chwili obecnej sumy wskutek dewaluacyi monety rosyjskiej.

Hohenzollern na tronie polskim?

Do "Dziennika Narodowego" donoszą z Warszawy:
Sytuacya polityczna nie wyjaśniła się. Widmo oderwania od Królestwa obszarów pogranicznych, dotychczas nie znikło. Przemówienie Kuhlmanna traktowane tu jest jako chęć pozostawienia sobie furtki do pertraktacyj z nami.
Zdaje się to być pogląd słuszny. Od paru bowiem dni krążą w kołach politycznych pogłoski nowej rzekomo oryeatacyi i planach rządu niemieckiego w stosunku do Królestwa. Słychać, że wpływowe czynniki niemieckie dążą do utworzenia wojska polskiego.