17 grudnia 1918

Zjednoczona Polska programem bolszewików

Jaki jest program bolszewików odnośnie do Polski, dowiadujemy się z obszernego artykułu zamieszczonego w głównym ich organie „Izwiestja".
„Obrona jedności Polski w czasie rokowań pokojowych — piszą „Izwiestja“ — stanowi zadanie nietylko rosyjskiej demokracyi rewolucyjnej, lecz w większym jeszcze stopniu proletaryatu niemiecklego i aastryackiego, gdyż Galicya i zabór pruski są w rękach wewnętrznych wrogów proletaryatu tych państw — imperyalistów niemieckich i austryackich.
Sprawa przyłączenia Galicyi do Królestwa Polskiego już dawno znajduje się na porządku dziennym w Austryi i w Niemczech, a plan zjednoczenia Polski z Austryą na zasadach federacyi stanowi wybieg imperyalistów mocarstw centralnych, ich uchylenia się od demokratycznego rozwiązania.


Jeżeli nawet imperyalistom uda się dojść do porozumienia z polską Radą regencyjną, to jednak sprawy to nie rozstrzyga na ich korzyść. Wychodząc z punktu widzenia prawa do stanowienia o sobie, wypadnie nam żądać ujawnienia woli w tej sprawie szerokich mas ludności.
Trudniejsze jest zadanie przyłączenie do Królestwa Polskiego Polski pruskiej. W tym względzie znaczenie decydujące mieć będzie stanowisko proletaryatu niemieckiego.
Rewolucyjna demokracya rosyjska żąda niepodległości, zjednoczenia i demokracyi całej Polski. Proletaryatowi mocarstw centralnych przypadnie w udziale w sposób jak najbardziej stanowi czy poprzeć ją w tym względzie.
Dyktują mu to kategorycznie:
1) interesy jego walki z imperyalizmem i
2) jego obowiązek rewolucyjny wobec międzynarodówki, rewolucyi rosyjskiej "proletaryatu polskiego".
Zdaje się nam, że jak tylokrotnie, tak i w tym wypadku, bolszewicy rosyjscy dają powód zupełnej nieświadomości co do właściwych poglądów i dążeń socyalizmu niemieckiego w Rzeszy jak i w Austryi.
Główny organ socjalistów austryackich „Arbeiter Ztg." wystąpił z gwałtownym protestem przeciwko odłączeniu Galicyi od Austryi, a niemiecki „Vorwaerts“, godząc się zresztą na pełne narodowe równouprawnienie Polaków pod zaborem pruskim nazywa pomysły zjednoczenia Wielkopolski z Królestwem Kongresowem nieziszczalnemi mrzonkami.
Z tej także strony Polacy nie będą mogli liczyć na poparcie naszych narodowych postulatów...
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-01-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.