17 grudnia 1918

Protest zjednoczonego narodu

Poniżej podajemy rezolucye, wypracowana przec komisyę delegatów poszczególnych stronnictw, a przyjęte następnie jednogłośnie przez pełne zgromadzenie. Rezolucye te brzmią:
I
1. Zawarty bez nas, a naszym kosztem, urągający zasadom samookreślenia się narodów układ
brzeski nie jest dla nas ani miarodajnym, ani obowiązującym.
2. Rządy austr. i niem. odrywając kilkadziesiąt tys. kil. ziemi polskiej i miliony ludności polskiej od Polski i Litwy, zapowiadając okrążenie Polski przez wrogie mocarstwa i osłabiając ogólne stanowisko Polaków opierają się na nagim gwałcie.
3. Nie ma Polaka, któryby z faktem takiego gwałtu się pogodził.
4. Oświadczamy, że nie dopuścimy do oddania ziem polskich obcamu państwu.
5. Potępiając przed całym światem obłudną politykę dyplomacji państw centr, ślubujemy wytrwanie w obronie całości naszej ojczyzny.
6. Zbrodnia tajnej dyplomacyi popełnioną na żywym organizmie Polski nie osiągnie zamierzonych przesz nią celów.
II.
Zgromadzenie wszystkich stronnictw politycznych, reprezentujące ogół ludności król. stoł. miasta Krakowa, wzywa Koło Polskie do wniesienia uroczystego i jak najenergiczniejszego, protestu w austryackiej Izbie posłów przeciw
bezprzykładnemu gwałtowi nowego podziału Polski, popełnionemu przez bezprawne oderwanie ziem polskich i wbrew uznanej przez świat cały i tak uroczyście przez ministra spraw zagranicznych hr. Czernina głoszonej zasadzie za
wierania pokoju bez aneksyi i odszkodowań, a na podstawie prawa samostanowienia o sobie narodów
Równocześnie wzywa się prezydyum Koła polskiego do natychmiastowego zwołania Koła sejmowego do Krakowa celem zjednoczenia wszystkich sił polskich i ustalenia środków obrony.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-02-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.