15 grudnia 1919

Polityka

Odpowiedź na bezczelne umizgi caratu.

Wiedeń, 24 sierpnia.

„Fremdenblatt", omawiając wydaną przez głównego dowódzcę wojsk rosyjskich w. ks. Mikołaja Mikołajewicza odezwę do Polaków, stwierdza, że rola wielkiego księcia, który występuje jako oswobodziciel Polaków nietylko w obrębie granic Rosyi, lecz także Austryi i Niemiec, jest najkrwawszą satyrą na wszystko, co Rosya dotychczas od lat 150 uczyniła. Jeżeli wielki książę woła do Polaków, że wojsko rosyjskie przynosi im szczęśliwą wiadomość o pojednaniu się z Rosyą, czego od tak dawna się spodziewają, czemże wytłómaczy, że rząd rosyjski już dawniej nie rozpoczął wyswobadzać ich w swoim własnym kraju. Dopiero proklamacya armii austro-węgierskiej i pruskiej, która zapowiedziała Polakom oswobodzenie z pod jarzma rosyjskiego, wzbudziła wspaniałomyślne uczucia u wielkiego księcia rosyjskiego. — Przez dziesiątki lat Polacy byli obcym ludem, takimsamym jak Ukraińcy, Finlandczycy, osiedli w Rosyi Niemcy, Żydzi, Ormianie i ludy kaukazkie,

Socjaliści i podczas wojny

oprawiają agitację wśród polskich robotników, zorganizowanych w Zjednoczeniu, a nawet między już zaciągniętymi do wojska. Skarżono się u nas z licznych stron na to i pytano ile w tem prawdy, że zaciągniętym do wojska, którzy należeli do związków socjalistycznych wypłacają urzędy po 9 mk., a dla tych, którzy należeli do innych związków tylko 6 mk., bo socjaliści dali do skarbu wojskowego kilkanaście milionów marek. Zaznaczamy, że jest to zwykle łapi chłopstwo socjalistów tem wstrętniejsze, że w tak poważnych czasach z taką perfidią wyzyskiwane. Rodzinom powołanych do wojska, bez względu na to, czy który należał do związków lub nie, władze wypłacają wsparcia równo. Władze wojskowe nie znają bowiem żadnych partji ani związków, znają tylko żołnierzy i dla rodzin tychże płacą w miesiącach od maja do października włącznie po 9 mk. na żonę, w innych miesiącach po 12 mk., dla dzieci niżej 15 lat po 6 mk. Nie dać się więc przez socjalistów bałamucić.

 

Kurjer Poznański, 25-08-1914

Z Rady m. Podgórza.

Wczoraj wieczorem odbyło się nadzwyczajne posiedzenia Rady m. Podgórza pod przewodnictwem burmistrza Maryewskiego. Na wstępie poświęci, burmistrz Maryewski gorące wspomnienie pamięci Piusa X, zaznaczając, że śmierć jego w obecnej poważnej chwili, jest ciężkim ciosem dla całego świata chrześciańskiego. Słów tych Rada wysłuchała stojąc.

Półtora miliona na legiony.

Lwów, 21 sierpnia.

Na wczorajszem posiedzeniu Rady miasta Lwowa, po przemówieniu prezydenta Neumanna, uchwalono jako dar narodowy na Legiony Polskie 1.500.000 koron.

 

Celem zasilenia funduszu obrotowego miejskiego i podwyższenia dochodów, wynikających z teraźniejszej sytuacyi wojennej, podwyższono od dnia 1 października dodatki gminne do podatku gruntowego i domowo-czynszowego o 6 procent, t. j. z dzisiejszych 4 na 10.

Teror – zgoda...

Pisaliśmy często o t. zw. Komisji Tymczasowej z siedzibą w Galicji. Komisja Tymczasowa, mianujaca się obecnie „Komisją skonfederowanych stronnictw niepodległościowych”, nie obejmuje w rzeczywistości szeregu stronnictw polskich, lecz jest organizacją żywiołów socjalistycznych i skłaniających się ku socjalizmowi radykałów.

 

Czynniki poważne w społeczeństwie naszem we wszystkich trzech zaborach od kilku już lat obawiały się, że Komisja Tymczasowa w chwili krytycznej będzie usiłowała zawojować naród terorem, narzucając mu pod hasłem „walki o orła białego"— służbę czerwonemu sztandarowi i jego dzierżycielom oraz sojusznikom.