14 sierpnia 1922

Polityka

Komuniści polscy przeciw rosyjskim i Trockiemu.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa, 26 września (Z). Korespondent „Gazety warszawskiej" donosi z Rygi, że między komunistami polskimi a rosyjskimi przyszło do rozlaniu na tle marszu wojsk sowieckich na Warszawą. Komuniki polscy narzucają Trockiemu, że swoją agresywnością i przekroczeniem granic etnograficznych pogrzebał w Polsce idee rewolucyi społecznej. Trocki przeszedł nad tą sprawą do porządku dziennego.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-09-1920

Przygotowania do reformy rolnej.

Warszawa (PAT). „Kuryer Warazawski" donosi: Prezes Głównego Urzędu Ziemskiego p. Wilkoński, po odbyciu podróży do Wielkopolski i Małopolski, powrót do Warszawy. Wyjazd prezesa związany był ze sprawą organizacyi okręgowych urzędów ziemskich, oraz powołania komisyi ziemskich okręgowych, powiatowych i gminnych. — Wkrótce wszystkie urzędy i komisye ziemskie w państwie będą czynne i zajmą się pracami, dotyczącemi realizacyi reformy rolnej. W pierwszej połowie października p. Wilkoński uda się w towarzystwie prezesa Urzędu Osadniczego w Poznaniu na objazd Pomorza.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-09-1920

Pierwszy włościański prezydent ministrów W. Witos.

Pierwszy włościański prezydent ministrów jest osobistością znaną w Polsce. Jego wystąpienia w Sejmie lwowskim i parlamencie wiedeńskim interesowały szerokie warstwy obywateli małopolskich. W Kongresówce i na ziemiach b. zaboru pruskiego postać Wincentego Witosa nabrała reljefu dopiero podczas wystąpień jego w Sejmie w sprawie rolnej.

Poselstwo polskie w Persyi.

Nasz korespondent warszawski (Z) donosi: W ministerstwie spraw zagran. w Warszawie dyskutowano nad projektem utworzenia poselstwa polskiego w Persyi i wysłania nowej delegacyi do Gruzyi.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-09-1920