18 maja 1922

Polityka

Rada m. Podgórza,

która wczoraj odbyła swe posiedzenie uchwaliła między innemi subwencyę na pomnik T. Kościuszki w kwocie 200 koron, na kolonie wakacyjne 100 K. Prócz tego zatwierdziła Rada wniosek magistratu co do bezpłatnego odstąpienia miejsca pod budowę domu robotniczego przy zbiegu ulic Smołki i Kalwaryjskiej. Wniosek mag. odnośnie co do gnatów pod dom rękodzielniczy został z powodu opozycyjnego stanowiska cechmistrza p. Grządziela odesłany do komisyi gospodarskiej. Po załatwieniu jeszcze kilku drobniejszych spraw posiedzenie zamknięto.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 27-05-1914

Samorząd Królestwa polskiego na przełomie

Petersburg, (WAT) Wczoraj odbyły się narady wszystkich stronnictw Rady państwa wsprawie stanowiska, jakie mają zająć na dzisiejszem posiedzeniu Rady państwa, na którem ma być omawiana sprawą samorządu miejskiego dla Król. Pol. Nacyonaliści postanowili nie godzić się na żadne ustępstwa w sprawie językowej. Centrum oświadczyło się za poparciem projektu o redakcyi dumskiej, a t. zw. grupa Neudhardta nie zajęła zdecydowanego stanowiska. Prezydent min. Goremykin usilnie obstaje przy dumskiej redakcyi projektu.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 26-05-1914

Podatek na korzyść miasta

Według dokonanych obecnie obliczeń różne podatki na korzyść miasta, jako to: podatek szpitalny, za pasporty itd. przyniosły w r. 1912 i 1913 dochodu 2,544,864 rb.

 

Nowa gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 23-05-1914

Znieważenie i pobicie posła węgierskiego w Bukareszcie

(Do ilustracji tytułowej).

Wikary biskupstwa węgierskiego na grzech, poseł do Sejmu węgierskiego Maugra, który w ostatnich czasach przystąpił do stronnictwa rządowego – jak donosiliśmy już- bawił przed kilku dniami w stolicy Rumunii, Bukareszcie, gdzie miał wziąć udział w posiedzeniu Akademii umiejętności.

Kobiety w kontroli państwa

Kontroler państwa złożył Dumie projekt ustawy o dopuszczeniu kobiet do zajmowania niższych posad etatowych w Kontroli państwa, motywując to tem, że doświadczenie ostatnich lat dwudziestu wykazało, iż kobiety są dobremi urzędniczkami: wykonywują one z powodzeniem nietylko piśmienne i rachunkowe prace, lecz z zupełną znajomością rzeczy dokonywają wstępnych rewizyj i układają tabele buchalteryjne, t. j. spełniają czynności rewizyjne, należące do pomocników rewizorów lub nawet do młodszych rewizorów.