28 stycznia 1922

Polityka

Robinson na wyspie bezludnej [satyra]

Oficer. - Panie Grabski! Oddaj mi pan moje smoczki!

Min. skarbu. - Czego beczysz i krzyczysz; nie dali ci nowej czapki, czy co?

Mucha, 05-03-1920

Fermenty polityczne w Sejmie.

Po pierwszem zebraniu Sejmu odbytem w dniu 10 lutego z. r., nastąpiła przerwa kilkodniowa. Powodem formalnym była konieczność wykończenia przebudowy gmachu, w którym ledwie sala obrad była zdatna do użytku, ale powodem właściwym istotnym była konieczność inna: organizacja wewnętrzna Sejmu.

 

W b. Królestwie, pozbawionem wszelkiego przygotowania politycznego, ledwie trzy stronnictwa: socjaliści, tugutowcy i Narodowy Związek Robotniczy, podjęły akcję wyborczą na zasadzie programów jasno określonych. Wszystkie inne kandydatury, hasła, odezwy, westchnienia, stanowiły bezkształtną politycznie masę, ożywioną li instynktem tkliwości narodowej, uradowanej wznowieniem państwowości własnej, lecz niemal zgoła nieświadomej metod politycznego ujęcia stosunku między uczuciowością narodowościową, a realnemi czynnikami, jakiem! są społeczeństwo i państwo.

Nowy podsekretarz stanu.

Nasz kor. warszawski (Z) donosi: W kolach politycznych krążą pogłoski, że na zasadzie porozumienia stronnictw tekę podsekretarza stanu w ministerstwu spr. wewnętrznych obejmie p. Dunikowski.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 04-03-1920

Akcya wyborcza na Pomorzu.

Nasz koresp, warszawski (Z) telefonuje:

„Pielgrzym" donosi, że katol. koło międzypartyi ne połączyło się ze związkiem lud. - Związek ten ma na celu wspólną akcyę wyborczą na Pomorzu.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 04-03-1920

Prof. Stoński ustąpił.

Jak się dowiaduje nasz korespondent warszawski (Wu) Profesor Stroński, naczelnik wydziału prasowego przy ministeryum spraw zagranicznych ustąpił.

Następcą jego będzie b. dyplomata rosyjski p. Gutowski,

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 04-03-1920