6 grudnia 1923

Regulamin

Wstęp Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego 100lattemu.pl. W Regulaminie określone są prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu 100lattemu.pl. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 luty 2013 roku. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.100lattemu.pl/index.php/regulamin

 1. Definicje Portal 100lattemu.pl - Portal informacyjny, którego właścicielem jest firma HUBMAL wpisana do Ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta ST. Warszawy Użytkownik - osoba posiadająca aktywne konto w serwisie internetowym 100lattemu.pl. Konto - jest to dostępne po zalogowaniu się - tj wpisaniu poprawnego loginu oraz hasła -  miejsce w Portalu, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik 100lattemu.pl może wprowadzić jak i modyfikować swoje dane, opisy i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Portalu. Profil - dostępne publicznie w Internecie miejsce na Portalu w którym publikowany jest  zbiór informacji zawierających opisy oraz inne dane wpisane przez danego Użytkownika. Nazwa Profilu/Loginu - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, jaka została przez niego wybrana podczas rejestracji na 100lattemu.pl. Komentarz - pisemne wyrażenie opinii na temat Informacji publikowanych na Portalu bądź na temat Profilu Użytkownika wystawione poprzez innego zarejestrowanego bądź niezarejestrowanego Użytkownika Portalu. Ban - Blokada nałożona na Użytkownika, który złamał zasady Regulaminu.

Administracja Portalu - Zespół osób administrujący Portalem i kontrolujący treści udostępniane na Portalu 100lattemu.pl.

 

 1. Zasady ogólne:
  1. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość :
   1. zmiany lub usunięcia swoich danychk0omentarzy itp przy użyciu narzędzi dostępnych w Koncie.
  2. Niedozwolone jest :
 • §  używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
 • §  obrażanie innych osób,
 • §  promowania innych stron internetowych,
 • §  umieszczanie materiałów pornograficznych w jakiejkolwiek formie,
 • §  łamanie ogólnie przyjętych zasad netykiety,
 • §  wielokrotne umieszczanie tych samych treści czy innych elementów.

                        Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Portalu.

                        Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta.

                        Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie części opcji Serwisu.

                        Jeżeli blokady czasowe nie spowodują stosowania Regulaminu Administracja portalu może zablokować na stałe Konto Użytkownika.

                        Jeżeli Użytkownik posiada kilka kont, to blokada może zostać nadana na wszystkie jego konta.

                        Administracja Portalu może usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika w przypadku gdy niespełnianą one postanowień niniejszego Regulaminu, bez konieczności informowania go o tym.

                        Rejestracja

                        Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: http://www.100lattemu.pl/index.php/nowy-uzytkownik

                        Użytkownikiem Portalu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 15 lat i po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem konta.

                        Dokonując rejestracji Portalu 100lattemu.pl,  Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.

                        Poprzez rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) na Profilu Użytkownika.

                        Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Portalu, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.

                        Rejestrując się w Portalu 100lattemu.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.

                        Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez 100lattemu.pl w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez 100lattemu.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

                        Użytkownik rejestrując się i zakładając w ten sposób konto w Portalu 100lattemu.pl zobowiązany jest do zachowania hasła w tajemnicy. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości użytkownika.

                        Konto

                        Zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim.

                        Konta nie użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.

                        W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane na stałe lub tymczasowo.

                        Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta, po uprzednim skontaktowaniu się z administracją serwisu. Administracja w ciągu kilku dni roboczych usunie konto. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.

                        Konto użytkownika, które zostało wcześniej zablokowane w trybie przewidzianym w pkt V ust. 4 Regulaminu, nie może zostać usunięte.

                        Z Konta może korzystać tylko i wyłącznie Użytkownik, zabrania się zakładania Konta z którego będzie korzystać kilka osób.

                        Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.

                        Portal 100lattemu.pl ma prawo zablokowania, bądź usunięcia Konta Użytkownika bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.

                         

                        Komentarze

                        Zabrania się wykorzystywania systemu Komentarzy do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako SPAM.

                        Głosowanie i głosy

                        Użytkownik może oddawać głosy na zdjęcia i filmy a także brać udział w ankietach publikowanych na Portalu.

                        W przypadku oddawania głosów na zdjęcia muszą one być oddane w skali od 1 do 10

                        Administracja Portalu ma prawo usunąć informacje przedstawiające wyniki ostatnio oddanych głosów, bez konieczności informowania o tym fakcie Użytkownika który wgrał zdjęcia/filmy.

                        Administracja Portalu ma prawo zablokowania, bądź też usunięcia Konta Użytkownikowi wobec którego zachodzi podejrzenie o oszukiwanie przy głosowaniu. Administracja Portalu nie ma obowiązku informowania o tym fakcie Użytkownika.

                        Zabrania się wpływania na średnią ocenę poprzez nagminne wystawianie negatywnych głosów, konsekwencją takiego działania będzie blokada konta.

                        Administracja Portalu nie ma obowiązku anulowania otrzymanych lub oddanych głosów.

                        Zabronione jest używanie programów do głosowania

                        Forum

                        Użytkownik korzystający z forum powinien przestrzegać wszystkich zasad ogólnych opisanych w punkcie III a w szczególności zasad opisanych w punkcie III podpunkt 2.

                        Inne usługi i opłaty

                        Posiadanie własnego Konta i Profilu w Portalu jak i przeglądanie zdjęć, głosowanie oraz komentowanie Profili innych Użytkowników jest bezpłatne.

                        Wykupienie przez Użytkownika ewnetualnych płatnych usług nie zwalnia go z respektowania postanowień niniejszego regulaminu.

                        Wszelkie reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularza kontaktu http://www.100lattemu.pl/index.php/kontakt

                        Weryfikacja konta jest darmowa i jest jednoczesną zgodą na wykorzystanie podanego numeru do celów marketingowych, nie częściej niż raz w miesiącu.

                        Regulamin

                        Portal 100lattemu.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.

                        W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Portalem 100lattemu.pl a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.