11 grudnia 1918

Dyplomacja, wojna

Niemcy wypłacą odszkodowanie i odbudują zniszczone obszary.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Wiedeń, 4 grudnia.

(Wir). Z Hagi donoszą: Parlamentarny sprawozdawca „Daily Mail" donosi, że propozycya o odszkodowaniu, jakie mają zapłacić Niemcy składa się z następujących punktów:

 

1. Niemcy mają płacić przez cały szereg lat odszkodowanie pieniężne, a to za wszystkie szkody zrządzone w Belgii i Francyi. Szkody te obliczone są na dwa do trzech (miliardów funtów szterlingów (przeszło 60 miliardów koron).

Walki w Estonji.

BERLIN, 4.12 (PAT). W Estonii doszło do walk między bolszewikami a estończykami. podczas których wojska niemieckie zachowały ścisłą neutralność i o ile nie są atakowane wycofują się. Przy Ozylji widziano angielski okręt wojenny. Na Inflantach oraz na Litwie panuje spokój. Tworzą się tam milicje narodowe.

 

Nowa Gazeta, 05-12-1918

Francuzi w Luksemburgu.

Paryż, 29.11. (PAT.) Wojska francuskie, maszerujące przez Luksemburg, dotarły do granicy niemieckiej, doznając wszędzie entuzjastycznego przyjęcia.

 

Nowa Gazeta, 30-11-1918

Francuzi obsadzają Monachium.

,,Magyar-Orszag" donosi: Pierwszem i najważniejszem zadaniem wojsk francuskich na Węgrzech jest zabezpieczenie ruchu kolejowego. Francuzi obsadzą linią kolejową Strasburg;— Monachium —Wiedeń. Wiedeń obsadzą wojska włoskie, Monachium francuskie.

Transport jeńców w przejściu przez miasteczko francuskie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 03-12-1918 [Foto.: Świat: pismo tygodniowe ilustrowane, 23-11-1918]

Japonia żąda wysp niemieckich.

Wiedeń. (Tel. wł.) Wedle doniesień urzędowych, rząd japoński zgłosił między innemi żądanie przyznania mu prawa kontroli finansowej i handlowej w Chinach i oddania na własność dotąd niemieckich wysp Marszałkowskich i Karolin, jakoteż obszaru Kiaoczao.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-11-1918