19 marca 1919

Rewelacje "Martin'a" o tajnym traktacie mocarstw centralnych z Ukrainy

Jak wiadomo ogłosił paryski „Matin“ tekst rzekomego traktatu tajnego, zawartego w Brześciu Litewskim między państwami eentralnemi a delegatami Ukrainy. Wedle rewelacyi „Martin-a" składa się ów tajny traktat z czterech punktów, mianowicie:
1. Ukrainą, ogłasza swoje desinteressement co do Besarabii.
2. Takie same desinteressement co do terytoryów ukraińskich na Węgrzech.
3. Odstępuje Chocim Austro-Węgrom.

4. Austro-Węgry zobowiązują się przeprowadzić podział Galicyi w tym duchu, by ukraińskie obszary Galicyi połączone były wraz z Bukowiną w osobny kraj koronny.
Wiedeński korespondent węgierskiego dziennika „Az Ujzag", dr Renee Fulop, skorzystał z pobytu delegata rządu ukraińskiego, Ostapenki w Wiedniu, aby zapytać go o jego zdanie, co do rewelacyi „Martin‘a“.
Ostapenko upoważnił dziennikarza węgierskiego do oświadczenia imieniem Ukraińców, że wiadomość „Martin‘a“ jeat nieprawdziwa. W Brześciu Litewskim nie zawarto żadnego tajnego układu; nadto szczegóły owego rzekomego tajnego układu są niezgodne z faktycznym stanem rzeczy i ze stanowiskiem Ukrainy.
Co się tyczy Besarabii, oświadczył Ostapenko, że Ukraina nie mogła ogłosić swego desintressement już dlatego, ponieważ jest najbardziej interesowaną co do przyszłych losów Besarabii. Z tego właśnie powodu zażądali przedstawiciele Ukrainy dopuszczenia do rokowań pokojowych czwórsojuszu z Rumunią. Znaczne części Besarabii zamieszkałe są przez ludność ukraińską, np. okolica Chocimia i Akermanu.
Z powyższego przedstawienia wynika też, że Ukraina nie mogłaby się zgodzić na odstąpienia Chocimia Austro-Węgrom.
Ukraina — oświadczył dalej Ostapenko — nie mogłaby również ogłosić swego deinteressement co do obszarów ukraińskich na Węgrzech, przeciwnie Ukraina będzie się żywo interesowała losem ludności ukraińskiej na Węgrzech, i będzie się starała wpłynąć na powołane czynniki Austro-Węgier, by ludności tej zapewniono swobodny rozwój narodowy i kulturalny.
Co do podziału Galicyi oświadczył Ostapenko:
Żądanie to jest wprawdzie życzeniem Ukraińców, atoli w Brześciu Litewskim w tej sprawie nie zostało nic postanowione.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-03-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.