19 sierpnia 1919

Odpowiedź Wilsona.

Niemcy zwrócić się mają po warunki do Focha.

Berlin, 6. 11. Telegram specjalny (WAT).

Przesłana tu radiotelegramem nota Stanów Zjednoczonych z dn. 5 listopada brzmi w przekładzie:

W nocie mojej z dn. 23 października 191S roku zakomunikowałem panu, że prezydent wymianę not przesiał rządom, sprzymierzonym ze Stanami Zjednoczonemi,wraz z zaleceniem, aby, o ile rządy te skłonne są sprowadzić pokój na podanych warunkach i podstawach. uprosiły swoich doradców wojennych, oraz doradców Stanów Zjednoczonych, aby rządom sprzymierzonym przeciwko Niemcom przedstawili niezbędne warunki zawieszenia broni, odpowiadającego w pełnej mierze interesom narodów zainteresowanych i zapewniającego sprzymierzonym rządom nieograniczoną władzę zagwarantowania i wymuszenia szczegółów przyjętego przez rząd niemiecki pokoju, o ile doradcy ci takie zawieszenie broni z punktu widzenia militarnego, uważają za możliwe.

 

Prezydent otrzymał obecnie memorjał rządów sprzymierzonych z uwagami w sprawie owej wymiany not, który brzmi, jak następuje:

 

Rządy koalicyjne zastanowiły się troskliwie nad wymianą not pomiędzy prezydentem Stanów Zjednoczonych a rządem niemieckim. Oświadczają one z ograniczeniami poniższemi gotowość swoją zawarcia pokoju z rządem niemieckim na zasadzie warunków pokojowych, zawartych w orędziu prezydenta do kongresu z dn. 8 stycznia 1915 roku, jak również na zasadzie podstaw, zawartych w późniejszych przemówieniach jego. Muszą jednak zwrócić uwagę na to, że tak zwykle nazywane pojęcie swobody mórz obejmuje rozmaite interpretacje, z których nie na wszystkie zgodzić się mogą. Muszą więc wobec tego w sprawie tej przy rozpoczęciu konferencji pokojowej zastrzedz sobie zupełną swobodę.

 

W zawartych w orędziu swojem do kongresu z dn. S tycznia 1918 roku warunkach pokojowych prezydent oświadcza dalej. że okupowane terytoria nie tylko muszą być opróżnione i oswobodzone, ale i odbudowane. Rządy sprzymierzone są zdania, że co do ducha warunków tych nie może istnieć żadna wątpliwość. Rozumiej, one przez to. że Niemcy za wszystkie, przez napady swoje na lądzie, morzu i w powietrzu ludności cywilnej sprzymierzeńców i mieniu ich wyrządzone szkody, dać muszą wynagrodzenie”.

 

Prezydent polecił mi zakomunikować, że zgadza się z zawartą w ostatniej części wzwyż w wzmiankowanego memoriału interpretacją. Prezydent polecił dalej prosić pana o zakomunikowanie rządowi niemieckiemu, że marszałek Foch upoważniony został przez rząd Stanów Zjednoczonych, oraz przez rządy koalicyjne do przyjęcia należycie upełnomocnionych przedstawicieli (? Biuro Wolffa) rządu niemieckiego i zakomunikowania im warunków zawieszenia broni.

 

(Podp.) Robert Lansing.

 

Biura Wolffa: W drodze urzędowej noty tej jeszcze nie otrzymano.

 

Nowa Gazeta, 07-11-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.