22 września 1923

Rewelacye o tajnym układzie francusko-czeskim

W razie zlania się Austryi z Niemcami Czesi obsadzają Wiedeń, Linz, Salzburg i Wiener-Neustadt.

Praga, 14 czerwca.

Na ostatniem posiedzeniu parlamentu czeskiego dostał się znów do głosu poseł z niemieckiej partyi narodowo-socyalistycznej Knirsch, który niedawno mówił w tymże parlamencie, iż między Czechami a Francyą, zawarty zestal tajny układ, na mocy którego Czechy zobowiązały się wystawić po stronie Francyi na wypadek wojennych zawikłali 500.000 ludzi.

 

Poseł Knirsch oświadcza, że obecnie jest w stanie powiedzieć coś bliższego o tym tajnym układzie i sojuszu, dodając, że pierwszy układ tajny zawarty został między drem Beneszem i Francyj, jut 28 października 1918 r. W układzie tym Czechy zobowiązują się prowadzić politykę zmierzającą do wykonania traktatów pokojowych, a kierownictwo swej armii oddają na lat 10 francuskiej misyi militarnej, przyczem koszta utrzymania tej misyi ponoszą Czechy, nie nie mogą one wynosić rocznie więcej, ponad 2 miliony franków.

 

Powyższy układ tajny zastal zaopatrzony w dwa dodatki. Pierwszy dodatek z 24 kwietnia 1921 roku, zawiera następujące postanowienie „W razie gdyby kwestya zlania się niemieckiej Austry i z Niemcami miała wejść w stadyum urzeczywistnienia - Czesi obsadzają Wiedeń, Lin; Salzburg i centra przemysłowe, jak równiak warsztaty militarno-techniczne aż do strefy Wiener-Neustadt".

 

Francya — według dalszych rewelacyi posła Knirscha - ma obsadzić Graz i Klagenfurt. Rząd niemiecko - austryacki ma być zawiadomiony dopiero na 24 godziny przed wkroczeniu wojsk okupacyjnych.

 

Poseł Knirsch w końcu zaznaczył, że podaje te wiadomości z wszelkimi zastrzeżeniami, ale raz jeszcze zwraca uwagę, że pochodzą one z bardzo poważnego źródła dyplomatycznego i że wobec tego rząd jest zobowiązany dać wyjaśnienie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 16-06-1922

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.