17 maja 1922

Dyplomacja, wojna

Rewizya pokoju bukareszteńskiego

Petersburg (Tel. wł.) „Birż. Wied.”, utrzymujące stosunki z ministerstwem spraw zagranicznych, oświadcza się za rezizyą pokoju bukareszteńskiego w tym duchu, aby Albania północna przyłączona została do Serbii, a południowa do Grecyi. Bułgarya zaś miałaby otrzymać pewne rekompensaty w Macedonii. Austrya miałaby przez zawarcie długoletniego traktatu handlowego z Serbią otrzymać również pewne rekompensaty, Serbia raz na zawsze musiałaby się zrzec utrzymania flory na Adryatyku. Albania centralna miałaby być zamieniona na prowincyę autonomiczną pod zwierzchnictwem sułtana.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 14-06-1914

Groźne naprężenie grecko-tureckie

Londyn. (Tel. wł.) Naprężenie grecko-tureckie wzrasta z każdą chwilą. „Daily Tel.” donosi, że pod miastem Ajvali w Azji Mniejszej Turcy zgromadzili bardzo wiele dział szybkostrzelnych i masy wojska. W Ajvali mieszka 25.000 Greków.

 

Wedle doniesienia „Daily Tel.” Turcy zamierzają zaatakować miasto Ajvalii.

Zjazd polityczny w Konopiszt

 

Jak donosiliśmy, 12 b. m. odbędzie się w Konopiszt, w rezydencyi austryackiego następcy tronu – zjazd cesarza Wilhelma, nast. tronu austr. i króla szwedzkiego Gustawa. Zjazdowi temu przypisują wielkie znaczenie ze względu na pogłoski o zawarciu sojuszu Szwecyi i Niemcami.

 

 

 

Rycina nasz przedstawia kolejno austr. nast. tronu, cesarza Wilhelma, króla Gustawa i zamek w Konopiszt.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 11-06-1914

 

Przeciwko grekom

Londyn 12-go czerwca. (Tel. włas. K. W.) - Agitacja przeciwko grekom w Bułgarji i Turcji przybiera rozmiary coraz groźniejsze. W jednej ze wsi na terytorjum, sąsiadującym z Dardanelami, miejsce 2,000 greków, którzy zbiegli, zajęli pomasy, wybiwszy całą trzodę chlewną greków i zniszczywszy trunki alkoholiczne. Zdaniem tutejszych kół politycznych, sytuacja przedstawia się bardzo krytycznie i może doprowadzić do wojny, jeżeli konferencja w Bukareszcie nie znajdzie sposobu wyjścia.

 

Kurjer Warszawski, 12-06-1914

Duch pruski unicestwił ks. Wieda

Oświadczenie powstańców. - Krajewski pośredniczy.

(Oryginalna korespondencya „Il. Kuryera Codz.”)

Paryż, w czerwcu.

„Matio" podaje bardzo interesujące szczegóły o dalszym przebiegu rokowań z powstańcami albańskimi. Kwestya abdykacyi księcia dominuje nad całą sprawą albańską.