26 czerwca 1922

Dyplomacja, wojna

Wojska białoruskie biją bolszewików.

Grodno. (Orient) Podług ostatnich wiadomości z Baranowicz wojska Białoruskiej Republiki Ludowe; posuwają się na, przód. Obecnie toczą 5.44 walki w odległości 12 km. od Stacza. Liczni partyzanci niepokoją głębokie tyły Rosyan, co znacznie utrudnia walkę tym ostatnim. W tych dniach zostały rozbrojone znaczniejsze oddziały bolszewickie. Wzięci do niewoli bolszewicy w liczbie 300, w tern 3 oficerów czerwonych, po rozbrojeniu mieli być puszczeni z powinien; na co jednak za nic nie chcieli zgodzić sig, tłumacząc jako podstawę niechęc do walki z bratem-chłopem białoruskiem.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-12-1920

Ryga przedsionkiem do katastrofy sowietów w Rosyi.

Kopenhaga, 30 października. Z Moskwy donoszą, że bolszewicki komisarz Fodwolski wyraził się nadzwyczaj surowo o rezultatach osiągniętych przez Joffeqo w Rydze i zlożył Centralnemu Komitetowi wykonawczemu sowietów następujące oświadczenie: „Rezultaty osiągnięte przez sowiecką delegacyę w Rydze doprowadzają do rozpaczy wszystkich istotnych komunistów. Ryga — to klęska naszej zewnętrznej polityk”. Powiadają nam, że zmuszeni byliśmy do ustępstw na zachodzie, ażeby rozwiązać sobie ręce dla działań przeciw gen. Wranglowi. Lecz cera zapłacona za to jest za wysoka.

Słuck zajęli powstańcy.

Warszawa. (PAT). ,,Kuryer Poranny" donosi: Tutejsze koła białoruskie otrzymały wczoraj depeszę z zawiadomieniem, że powstańcze oddziały białoruskie zajęły miasto Słuck.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 07-12-1920

Kwestya wymiany jeńców stanęła na ostrzu noża.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa, 28 listopada. (Z) Prasa informuje, że rząd polski zamierza postawić na ostrzu noża kwestye wymiany jeńców, w której, jak wiadomo, rząd sowiecki czyni znaczne trudności. W sprawie tej wysłał min. spr. zagr. Sapieha do Cziczerina stanowczą notę brzmiącą niemal ultimatywnie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 30-11-1920