6 czerwca 1923

Pułkownik Piłsudzki.

Pułkownik Legionów polskich Józef Kościesza-Piłsudzki, urodzony w r. 1867 na Litwie, w powiecie Święciańskim, w majątku rodzinnym Zułów, pochodzi ze starej ziemiańskiej kniaziowskiej rodziny, która w dziejach Litwy i Rzeczypospolitej piękna posiada kartę.

 

Matka pułkownika z domu Bilewiczówna, z tej samej rodziny, którą Henryk Sienkiewicz unieśmiertelnił w osobie Oleńki w „Potopie", wszczepiła w serce przyszłego wielkiego bojownika wolności miłość i ukochanie szerokich mas ludu, pracującego po rolach na wsi i warsztatach w mieście.

 

Początkowe nauki pobierał Piłsudzki w domu rodzinnym, poczem ukończywszy gimnazyum w Wilnie, zapisał się na wydział medyczny w uniwersytecie w Charkowie. Jako student uniwersytetu rozwinął w kolach młodzieży gorąca działalność patryotyczną i rewolucyjną.

 

 

W drugim roku swego pobytu w Charkowie, aresztowany został przez carskich zbirów, a po długiem śledztwie zesłany do irkucka.

 

Ale lody północy nie ostudziły gorącego serca nieustraszonego szermierza wolności. Po pięciu latach wygnania w roku 1891 wraca Józef Piłsudzki do kraju, gdzie bierze żwy udział w konspiracyjnej pracy wyzwoleńczej i kładzie podwaliny pod wielką rewolucyjną organizacye: Polską Partyę Socyalistyczną (P. P. S.), której nadaje wybitnie niepodległościowy narodowy charakter.

 

Charakter ten i zadania skrystalizowały się najwybitniej w czasie ostatnich ruchów rewolucyjnych w Królestwie Polskiem.

 

Współczesny militaryzm polski Jest wykwitem bujnej gleby P. P. S., a ma do zawdzięczenia egzystencye swoja tytanicznym wysiłkom organizacyjnym Piłsudzkiego, którego żywot cały jest jednem pasmem nieubłaganej walki z caratem.

 

„Strzelec" — zarodek przyszłej wielkiej armii Polskiej. Jest dziełem pracy i ducha niezmordowanego pułkownika, który powróciwszy z wygnania ukończył wyższe studya militarne w Belgii i Francyi.

(…)

 

 

Ideał ten, tak gwiazda przewodnia przyświeca historycznej działalności Piłsudzkiego, który i sam własnym przykładem, bohaterstwem i poświęceniem, walcząc w pierwszych szeregach pod Kielcami, daje zachętę młodzieńczym zastępom bojowników wolności.

* * *

Działalność literacka Piłsudzkiego jest wydatnie zapisana w historyi bojowej literatury.

 

Znakomite dzieła patryotyczno-rewolucyjne, broszury i podręczniki i artykuły z zakresu techniki wojennej zjednały mu zasłużone uznanie nie tylko w Polsce, ale i zagranicą.

 

Z dzieł tych wymienić należy w pierwszym rzędzie: „walka rewolucyjna w zaborze rosyjskim", dalej rzecz o powstaniu styczniowem i szereg innych rozpraw militarnych.

 

Podręczniki dla organizacyi militarnych. np. „Nauka strzelania", .,Nauka musztry" i inne pochodzą w przeważnej większości z pod wytrawnego pióra Piłsudzkiego.

 

Naród polski może być dumny z posiadania tak wybitnej jednostki, ku której w chwili obecnej wszystkich oczy i serca się kierują.

 

Józef Piłsudzki — ożeniony jest z p. Maryą Kuplewska, córką ziemianina wileńskiego — i w życiu rodzinnem cieszy się niezamąconem szczęściem, które jednak nie wstrzymało go do pospieszenia na plac boju, gdzie osobiście w randze pułkownika dowodzi nieustraszonymi zastępami polskiego „Strzelca".

 

Kraków, we wrześniu 1914.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-09-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.