28 czerwca 1922

Prawne stanowisko Legionistów.

„Wiener Zeitung" w. wydaniu z 19 b. m. ogłasza następujące rozporządzenie cesarskie w sprawie prawnego stanowiska polskich Legionistów: Jego Cesarska i Królewska Mość najwyższem postanowieniem z dnia 4 grudnia b. r. zatwierdził odnośnie do prawnego stanowiska wszystkich polskich Legionistów następujące zasady:

 

1. Polski Legion należy uważać za korpus ochotniczy, ustanowiony na czas wojny, jego zaś członków, jako osoby powołane wskutek mobilizacyi do czynnej służby wojskowej na równi, z innemi osobami wojskowemi tak co do obowiązków, jakoteż praw.

 

 

2. Osoby należące do wojska, obydwóch o-bron krajowych względnie pospolitego ruszenia wcielone lub mające być wcielonemi do Legionów na podstawie pozwolenia Głównej Komendy Armii względnie odnośnej innej centralnej komendy wojskowej, należy uważać jako wypełniające obowiązek służby wojskowej względnie pospolitego ruszenia przy odnośnym Legionie.

 

3. Wszystkich innych Legionistów należy uważać na zasadzie paragrafu 2 ustawy o pospolitem ruszeniu zr. 1886 za dobrowolnie wstępujących do Legionów celem odbycia służby w pospolitem ruszeniu i dlatego zobowiązanych do złożenia na dowód swego wstąpienia przysięgi przepisanej dla pospolitego ruszenia.

 

4. Tym obcym poddanym, którzy dobrowolnie wstąpili do Legionów, jakoteż członkom ich rodzin - na wypadek śmierci — przysługują w drodze łaski te same materyalne korzyści jak Legionistom tutejszym poddanym z tem jednak zastrzeżeniem, że w krajach tutejszych posiadali Stale miejsce zamieszkania a zachowanie ich pod każdym względem było nienaganne.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24-12-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.