6 grudnia 1923

Pod broń! Odezwa werbunkowa Rady Stanu uchwalona

Nasz korespondent warszawski donosi pod datą 22 bm.:

Po długich przewlekających się rokowaniach z przedstawicielami rządu niemieckiego, Rada Stanu ustaliła ostateczny tekst odezwy werbunkowej.

Tekst odezwy prowizorycznego rządu polskiego, wzywającej do ochotniczego zaciągu w szeregi wojska polskiego definitywnie wygotowany będzie w ciągu dni najbliższych.

Ogłoszenie odezwy nastąpić ma dopiero po mianowaniu prowincyonalnych komisarzy Rady Stanu, co wkrótce nastąpi, prawdopodobnie koło wtorku.

Jako motyw tworzenia armii polskiej odezwa wymienia wyłącznie tworzenie armii polskiej uzasadnione państwową koniecznością Polski.

Rokowania z gen.-gubernatorem Beselerem dały ten rezultat, ii osiągnięto pewne prawa i wpływy Rady Stanu przy tworzeniu wojska oraz uratowano niektóre urządzenia legionowe.

Armia ma być tworzona w drodze uzupełniania istniejących już jednostek, poczem przejdzie się do formowania nowych. Na razie przewiduje się utworzenie dwóch nowych dywizyi. Generał v. Beseler otrzyma polskiego adjutanta. Zaprzysiężenie armii polskiej odbędzie się przy udziale T. Rady Stanu.

Jak się zdaje następstwem ogłoszenia T. Rady Stanu będzie rozwiązanie P. 0 . W., której członkowie wejdą w skład armii polskiej.

W celu wstąpienia do armii opuszczają stanowiska członków T. Rady Stanu — brygadyer Piłsudski i naczelnik milicyi warszawskiej, ks. Radziwiłł, którzy na ostatniem posiedzeniu Rady Stanu zgłosili chęć wstąpienia do armii polskiej.

Rada Stanu na posiedzeniu w d. 21 h. m. uchwaliła wysłać delegacyę do ks. arcybiskupa Rakowskiego z wyrazami podziękowania za ostatnie orędzie arcybiskupie.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-04-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.