12 sierpnia 1922

Gęstość zaludnienia Polski a innych państw.

Pod względem gęstości zaludnienia Polska zajmuje wśród państw europejskich piąte miejsce. Na 1 kilometer bowiem przypada 94 mieszkańców, podczas gdy w Niemczech, Włoszech, Holandyi I Belgii od 120 do 252 mieszkańców na 1 kilometer kwadratowy. Witką różnicę, jaka istnieje miedzy Polską a przedewszystkiem Holandyą (171) i Belgią (252 mieszkańców) tłómaczyć należy znacznym obszarem Polski w stosunku do powyższych dwóch państw. Gęstość zaludnienia bowiem oblicza się w ten sposób, że ogólną liczbą mieszkańców danego kraju dzieli sir przez ilość kilometrów kwadratowych obszaru zajmowanego przez ów kraj. W ten sposób kraj posiadający dużo mieszkańców, a male ziemi ma wielka gęstość zaludnienia n, p. Belgia i odwrotnie, kraj posiadający mało mieszkań ców a duto ziemi ma nieznaczną gęstość zaludnienia np. Norwegia 8 mieszkańców na 1 kilometr.

 

Gęstość zaludnienia, przewyższa 100 mieszkańców na 1 klm.2, charakteryzuje kraje o wysokim rozwoju tycia przemysłowego: na czoło wysuwają się tu Belgia posiadający przeciętnie 252 mieszkańców na 1 km.2, Holandya — 171 mieszkańców na 1 km.2, Anglia (Wielka Brytania i Irlandya) 146 mieszkańców na 1 km.2 i Niemcy — 120 mieszkańców na 1 km.2. Włochy jakkolwiek gęstość zaludnienia wynosi tam 121 mieszkańców na 1 km.2, należą do szeregu krajów, gdzie życie przemysłowe niema, jak w poprzednio wymienionych państwach, stanowczej przewagi nad innemi dziedzinami życia gospodarczego, Kraje te mają równorzędnie do życia przemysłowego stojącą na mniej lub więcej wysokim poziomie kulturę rolną, a skutkiem tego ludność w przeciwieństwie do państw przedewszystkiem przemysłowych nie mieszka w tak znacznych odsetkach skupieniami miejskiemi, lecz jest rozsiedlona bardziej równomiernie również i po wsiach i po osadach. Do państw tych zaliczyć można Polskę mającą 94 mieszkańców na 1 km.2, Czechosłowacyę — 92 mieszkańców na 1 km.2, Węgry — 80 mieszkańców na 1 km.2, Francyę — 74 mieszkańców na 1 km.2, Danię —71 mieszkańców na 1 km.2. Dalej idą państwa o mniejszej gęstości zaludnienia, co Jest bądź dowodem, że w granicach tych państw znajdują się przestrzenie mniej zaludnione, bądź też dowodem, ze kraj w ogóle jest słabiej zaludnionym, a więc zwykle i pod względem kulturalnym oraz gospodarczym jest bardziej zacofanym.

 

Gęstość zaludnienia Polski w poszczególnych dzielnicach i miejscowościach jest bardzo różną. Największą gęstość zaludnienia wykazują według spisów z 1910 roku dzielnice najbardziej przemysłowe, a więc: Sląsk Cieszyński — 192 mieszkańców na 1 km.2 i Śląsk Górny — 167 mieszkańców na 1 km.2. Dalej następuje Małopolska ze 102 mieszkańcami na 1 km.2 I b. Królestwo Kongresowe — 96 mieszkańców na 1 km.2. W Wielkopolsce gęstość zaludnienia wynosi 72 mieszkańców na 1 km.2.

 

Przy szczegółowem rozpatrzeniu gęstości zaludnienia różnych części Polski jeszcze wyraźniej występują ich różnice. Zestawiając gęstość zaludnienia poszczególnych powiatów, widzimy miejscowości, których gęstość zaludnienia przekracza dwukrotnie, a nawet więcej przeciętną gęstość zaludnienia całej Rzeczypospolitej. Są to powiaty, w których znajdują się wielkie miasta lub też powiaty najbardziej uprzemysłowione (Śląsk Górny i Cieszyński). Gęstość zaludnienia mniejszą od przeciętnej mają przedewszystkiem powiaty w byłym zaborze rosyjskim (Litwa i Białoruś). Tu ludność rozprószona na olbrzymich przestrzeniach stanowi gdzieniegdzie gęstość kilkunastu, albo nawet mniej mieszkańców na 1 kilometr kwadratowy (Polesie). W powiatach tych mała gęstość zaludnienia jest wynikiem takie niskiego poziomu ich kultury gospodarczej.

 

Na 1 klm.2 przypada mieszkańców:

Gęstość zaludnienia w poszczególnych dzielnicach Polski.

Objaśnienie figur. Kwadratowe tabliczki z czarnemi punktami oznaczają ilość mieszkańców zamieszkujacych na 1 kilometrze kwadratowym ziemie w poszczególnych krajach. Ilość ta nazywa się gęstością zaludnienia.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 29-11-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.