28 stycznia 1922

Z ziem polskich

Łaźnia ludowa w Podgórzu

stanie jeszcze w b. roku u zbiegu ulic Kalwaryjskiej i Smołki. Pieniądze na ten cel są już wyznaczone w kwocie 80 tys. koron. Rozpoczęcie robót zależy tylko od zgodnej uchwały krakowskiej Rady miejskiej.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 30-05-1914

Wykończenie bulwarów nad Wisłą

postępuje w szybkiem tempie. Obecnie po zalożeniu szyn kolei normalnotorowej na dolnych bulwarach, brukuje się obie drogi tak górną jak i dolną kostkami porfirowemi. Również brukowanie dróg dojazdowych jest na ukończeniu Prócz tego szkarpy są inż prawie zupełnie o. skalowane.

 

Bulwary zostaną wykończone ostatecznie 2 końcem przyszłego miesiąca, a około połowy lipca specyalne komisye odbiorą wreszcie buwary poczem zostaną oddane do użytku publicznego.

Obrona przed renegatami

Jak wiadomo nauczycielstwo polskie na Śląsku poniosło niepowetowaną wprost stratę przez śmierć ś. p. Pawła Kożdonia, pierwszego inspektora szkolnego Polaka. Starta to tem większa, że niespodziena. Dwa powiaty a mianowicie Fysztacki i Frydecki zdane są na łaskę i niełaskę inspektorów renegatów, Niemców lub Czechów, zwłaszcza teraz na końcu roku szkolnego, gdy podczas wakacyi następują nominacye tymczasowych nauczycieli.

Kraków polską Mekką!

Kraków kochają wszyscy, w których biją serca polskie. W Krakowie zakochują się ci, którzy w nim dłużej mieszkają. Taka już siła, promieniująca z dawnych murów — taka moc wielkości dawnej, której cień pada w dusze nawet obcych i zdobywa je dla siebie.

 

Kraków to Mekka patryotyczna.

W sprawie budowy gmachu dyrekcyi skarbowej w Krakowie

Wśród postanowionych przez rząd budowli, które mają częściowo zaradzić ogólnej nędzy i dać zarobek licznym tłumom robotników, pozbawionych pracy, znajduje się gmach dyrekcyj skarbowej w Krakowie, mający stanąć na wytyczonym już gruncie u wylotu ul. Krupniczej w ulicę Czystą, obok zakładu Świętej Jadwigi.