16 września 1921

Ze świata

Kary na damy amerykańskie palące papierosy.

Ustawodawca Stanów Zjednoczonych zajmuje się obecnie wnioskiem, który ma na celu odzwyczajenie pań od palenia papierosów.

 

W House of Reprasentattves, w niższej izbie kongresu, pan Piotr Johnson uzasadnił ten wniosek w wyczerpujący sposób i przedstawił „burzące krew w żyłach” wrażenie, jakie powoduje publiczne palenie papierosów przez panie. Oświadczył on, że tylko publiczne picie whisky da się z tem porównać.

Nadrenia przeciw uciskowi pruskiemu.

Moguncja, 29. 6. (Pat. Havas.) Na wielkiem zgromadzeniu delegatów partji ludowych Nadrenji przyjęto projekt utworzenia niepodległego państwa nadreńskiego, którego neutralność byłaby zagwarantowana przez odpowiednie mocarstwa. Zgromadzenie uchwaliło również rezulucję, domagającą się ochrony Nadrenji przed uciskiem policji pruskiej.

 

Kurjer Poznański, 01-07-1921

Odkrycie grobu Kalwina.

Wiadomo, ze z obawy profanacyi grobu Kalwina pochowany był na cmentarzu genewskim w Plainpalais, w największej tajemnicy. Sekret znała jedynie rodzina Speyr w Genewie i przechowywała zazdrośnie z generacyi na generacyę. Obecnie ostatni z rodu Steyr, starzec 71-letni, zamieszkujący Avignon odsłonił tajemnicę konsystorzowi kościoła protestanckiego w Genewie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-06-1921

Uspokojenie strajku w Anglii.

Poldhu (PAT) Radio. Rozłam i i naprężone stosunki we federacji górniczej angielskiej zostały załagodzone. Na ostatnim zebraniu górników doszło do porozumienia między obu skrajnymi kierunkami co do złagodzenia żądań robotników. Większość górników nie pragnie stawiać państwa w trudnej sytuacyi i narażać go na ciężkie przesilenie. Odłam, który zajmuje stanowisko przeciwne, działa w myśl idei bezwzględnej walki klasowej według zasad trzeciej międzynarodówki.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-06-1921

Równouprawnienie kobiet w Rumunii.

Senat rumuński uchwalił przyznać kobietom prawo głosu przy wyborach do reprezantacyi gminnych.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-06-1921