6 grudnia 1923
 • OSTRE POGOTOWIE NA ULICACH WARSZAWY

  Nasz korespondent warszawski donosi pod datą 16 b. m.: W dniu dzisiejszym władze obawiały się powtórzenia się zajść z ub. niedzieli a mianowicie demonstracyi o Piłsudskiego i internowanych legionistów. Z tej przyczyny zarządzono w mieście ostre pogotowie wojskowe. Lokale, w których znajdują się telefony, obstawione były wojskiem, Do zajść żadnych, mimo podniecenia, nie doszło do chwili wysyłania niniejszego listu.
  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-12-1917

 • Co robiła w Wiedniu delegacya warszawska?

  (...) Z okazyi pobytu delegatów warszawskich korespondent wasz zapytywał o stanowisko aktywistów i regencyi w sprawie uwolnienia legionistów. Odpowiedź brzmiała, że w Szczypiórnie pozostało bardzo mało internowanych, część przeważnie złożyła przysięgę. Na pytanie odnoszące się specyalnie do Piłsudskiego odpowiedź brzmiała że rząd niemiecki nie myśli o uwolnieniu Piłsudskiego. Rada regencyjna uczyniła wprawdzie w tym kierunku formalny krok, lecz otrzymała odpowiedź odmowną z życzeniem, aby żądania tego nie ponawiać. Aktywiści oświadczają że ogólnej kwestyi polskiej nie mogą obciążać sprawą indywidualną.
  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 9-12-1917

 • O dowody winy Piłsudskiego i P.O.W.

  Z Warszawy donoszą, że Rada Regencyjna, postanowiwszy traktować wszystkie sprawy wojska (a więc zarówno Polsk. Korpusu Posiłkowego, jak P.O.W., zarówno Szzzypiorna, Benjaminowa, Hawelbergu, Rastadtu, jak wywiezienia brygadyera Piłsudskiego) jako jedną całość, zwróciła się do władz niemieckich z żądaniem dowodów „winy“ bryg. Piłsudskiego, jak również dowodów, obciążających P.O.W.
  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-11-1917

 • Z Legionów

  Jak już donieśliśmy, brygadyer Piłsudski znajduje się w Wessel, nad Renem. W Krakowie w szpitalu fortocznym nr 5 znajduje się w leczeniu Wyżeł-Ścieżyński i podporucznik Słobucki. W Szczypiornie aresztowano chorążego Czajewakiego, podporucznika Warnę-Giczyńskiego, podpor. Filipowskiego i wysłano ich do Niemiec. Kapitan Orlicz-Dreszer i por. Grzmot Skotnicki znajdują się w Hawelbergu w Niemczech. Por. Skotnicki zachorował obłożnie, kapitan Orlica popadł w rozstrój nerwowy.
  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 7-10-1917

 • Austrya o aresztowani Piłsudskiego.

  Prasie wiedeńskiej komunikują ze źródła autorytatywnego, że „wbrew luźnym inforrnacyom, jakie pojawiły się w prasie, koła wojskowe austro-węgierskie stoją zdała od sprawy uwięzienia Piłsudskiego. 1. okazyi pobytu Piłsudskiego w Krakowie kontrola policyjna, jak przy każdym podróżnym, ograniczała się do przedłożenia kartki meldunkowej. Piłsudski na karcie meldunkowej podał, jako dokument podróżny, otwarty rozkaz komendy polskich legioów z dnia 1 lipca.

 • Hołd Piłsudskiemu

  Z prowincyi otrzymujemy codziennie po kilka listów z wyrazam i hołdu dla Józefa Piłsudskiego. Między innemi za naszam pośrednictwem przesyłają Piłsudskiemu wyrazy najgłębszej czci i szacunku legioniści, przebywający w Rzeszowie.

  Komitet Narodowy w Rudkach wysłał telegram do Koła polskiego z żądaniem natychmiastowej interwencyi w sprawie Piłsudskiego; tej samej treści telegram wysłano do N. K . N . w Krakowie.

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-08-1917

 • Piłsudski członkiem partyi bolszewików!

   „Frankf. Ztg” w telegramie z Wiednia, donoszącym o obecnych nastrojach politycznych w kołach polskich, pisze między innemi:

  Wiele hałasu wywołuje także sprawa Piłsudskiego, ale tylko wśród socyalnych demokratów, którzy nie chcą spokojnie przyjąć uwięzienia nader popularnego twórcy Legionów. Mieszczańskie koła polskie na ogół potępiają stanowisko niepoprawnego spiskowca, który zarazem jako członek r

 • Dokument Piłsudskiego

  Wiedeń, 30 lipca
  Tutejsza "Die Zeit" powołując się na źródło warszawskie donosi: "Do wykrycia, że bryg. Piłsudski w czasie swego ostatniego pobytu w Krakowie przed 2 tygodniami legitymowal sięfałszywym dokumentem wojskowym, doprowadziła okoloczność, iż c. i k. komenda twierdzy w Krakowie zwróciła się do generał-gubernatora Beselera w Warszawie, z zapytaniem dlaczego tamtejsza komenda wojskowa legionów polskich wystawia osobom cywilnum urzędowe dokumenty wojskowe.

 • Manifestacye w Zakopanem

  Z powodu aresztowania Piłsudskiego i wywiezienia go do Swinemuende odbyła się w Zakopanem manifestacya, połączona z pochodem pod pomnik Jagiełły, gdzie wygłoszono kilka przemówień.
  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1-08-1917

 • Po aresztowaniu Piłsudskiego.

  (Od naszego korespondenta).

  Warszawa, 23 lipca.

  Aresztowanie brygadyera Piłsudskiego wstrząsnęło opinię publiczną Warszawy. Stanowi ono jedyny temat rozmów i dociekań we wszystkich warstwach ludności, zwłaszcza zaś w kolach politycznych, które z aresztowanym brygadyerem pozostawały przez dłuższy czas w żywym kontakcie.

 • Młodzież krakowska Piłsudskiemu

  Młodzież krakowska na wieść o ustąpieniu z T. Rady Stanu Komendanta Piłsudskiego i członków lewicy, wydała następujący adres:

  Obywatelu Komendancie! Twoje wystąpienie z T. Rady Stanu, Obywatelu Komendancie, witamy jako mężny protest przeciw chwiejnej i poniżającej godność narodową polityce tej instytucyi i ślemy Ci wyrazy hołdu i niezachwianej ufności.

  Stow, ak, młodzieży „Znicz“ .

  Młodzież ak. Sztuk Pięknych.

  Koło młodzieży niepodległościowej.

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 22-07-1917

 • Sędziowie...

  W organie Studnickiego „Gońcu” warszawskim czytamy pod nagłówkiem „Do Tymczasowej Rady Stanu“ co następuje:

  „W imieniu Koła Wolskiego Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego żądamy oddania Piłsudskiego pod sąd za szerzenie buntu wśród wojska, za frymarczenie sprawą publiczną, za zdradę kraju. Obałamuceni przez niego młodzieńcy odpowiadać będą za swe w hypnozie popełnione czyny, a on, wielki zbrodniarz, działający świadomie, miałby ujść z rąk sprawiedliwości?

  Wysoka Rado! okaż nam się rządem mocnym, sprawiedliwym.

  Z głębokim szacunkiem

  Marya Łopuszańska - Zast. sekret.

  Małgorzata Starzyńska, - Przewodnicz.

  Warszawa, 17 lipca 1917 roku“ .

   

  Histerya jest jednak chorobą straszną. .

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 22-07-1917

 • Pod broń! Odezwa werbunkowa Rady Stanu uchwalona

  Nasz korespondent warszawski donosi pod datą 22 bm.:

  Po długich przewlekających się rokowaniach z przedstawicielami rządu niemieckiego, Rada Stanu ustaliła ostateczny tekst odezwy werbunkowej.

  Tekst odezwy prowizorycznego rządu polskiego, wzywającej do ochotniczego zaciągu w szeregi wojska polskiego definitywnie wygotowany będzie w ciągu dni najbliższych.

 • Medal Piłsudskiego

 • Zakazany obchód ku czci Piłsudskiego

  Niedzielne pisma warszawskie donoszą: Obchód z powodu imienin Józefa Piłsudskiego, zapowiedziany na dziś w salach Redutowych, nie odbędzie się.

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-03-1917

 • U BRYGADYERA PIŁSUDSKIEGO

  W zeszycie niniejszym rozpoczynamy szereg wywiadów w sprawach aktualnych z najwybitniejszemi osobistościami doby obecnej w Polsce. Przedmiotowo podane ich głosy oświetlą niewątpliwie nie jedno zagadnienie współczesnego naszego życia politycznego. Oczywiście nie za wszystkie poglądy redakcya bierze na siebie odpowiedzialność.

   

  Blizkie a poufałe jest obcowanie dzisiejszego człowieka z największemi wydarzeniami toczącej się historyi. Wzbogaceni obserwacyą i przeżyciami, których będą nam zazdrościły pokolenia następne, ze zbyt blizkiego jednak patrzymy na wszystko oddalenia. I choćbyśmy się na jak najrzetelniejszy objektywizm wysilić zdołali, choćbyśmy jak największą umieli posługiwać się przenikliwością— jasne jest, że

 • Pobyt brygadyera Józefa Piłsudskiego w Warszawie – fotografie.

   

 • Z tradycyj rodowych Piłsudskiego.

   

  W czasie przyjęcia dla Piłsudskiego w Bristolu w Warszawie jeden z mówców p. Bitschan ofiarował brygadyerowi przypadkowo odszukaną książkę z 18-go wieku, która poświęcona jest sztuce wojennej, a dedykowana została przez Paprockiego, Franciszkowi na Piłsudach Piłsudskiemu, przodkowi brygadera.

  Pułkownik Józef Piłsudski z adjutantem porucznikiem Wieniawa-Długoszewskim.

   

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-12-1916 (Foto.: Tygodnik Ilustrowany, 23-12-1916)

   

 • Obchód uroczystości w Krzywopłotach - fotografie.

   

 • Brygadjer Piłsudski w Lublinie.

   

  29 z. m. w południe przybył do Lublina bryg. Józef Piłsudski; na dworcu oczekiwał na bryg. Piłsudskiego oficer Legjonów Polskich kap. Baczyński, który też towarzyszył przybyłemu do hotelu „Wiktorja”, gdzie bryg. Piłsudski zamieszkał. Na gmachu „Wiktorji” wywieszono z powodu tego chorągiew o barwach narodowych. Przed hotelem oczekiwało na przybycie bryg. Piłsudskiego grono osób, które wznosiły na jego cześć okrzyki; panie rzucały kwiaty. Wieczorem bryg. Piłsudski był na audjencji u J. E. General-gubernatora Kuka.

   

  Przegląd Poranny, 06-12-1916