29 maja 1923
 • Obchód listopadowy w Lublinie

  Obchód listopadowy w Lublinie wypadł wspaniale i był wielką manifestacyą narodową. Młodzież lubelska uczciła 29 listopada okazaniem swojej gotowości bojowej. Przed pomnikiem Unii odbyło się zgromadzenie, poświęcone czci bohaterów powstania i walce o przyszłość Polski. Młodzież manifestowała z zapałem gotowość walki z Rosyą na pierwsze wezwanie rządu i króla polskiego.

 • Z Zakopanego. Wieczorek.

   

  Ku uczczeniu proklamacyi Państwa polskiego urządziła łut. Liga kobiet wieczorek w „Sokole” przy udziale sporej liczby publiczności, wśród której było wielu Legionistów. W dłuższych przemówieniach wskazywali pp. Andrzej Strug i p. Żuławska na znaczenie ogłoszenia niezawisłości Ojczyzny i w imię wspólnych ideałów wezwali do zrzeszania się wszystkich warstw, bo w jedności siła, która potrzebną jest teraz właśnie do narodowego życia. Po odczytaniu telegramu, wyrażającemu hołd i wdzięczność brygadyerowl Piłsudskiemu odśpiewano kilka pieśni patryotycznych.

   

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 01-12-1916

   

 • Burzliwy wiec chłopski w Warszawie.

   

  Dwa prądy. - Żądamy króla, sejmu i rządu, a rząd powoła armię. - Pochód z transparentami P. O. W.

  Warszawa, 27 listopada.

  Wielki wiec chłopski, zwołany na niedzielę do sali Filharmonii, był bardzo liczny, zgromadził 4 do 6000 uczestników (chłopów, nauczycieli i księży), ale miał przebieg wielce burzliwy.

 • Misya Piłsudskiego.

   

  Twórca Legionów polskich, Józef Piłsudski wyjechał z Krakowa i przybył w dniu 28 bm. do Lublina. Piłsudskiemu ma być powierzona w Radzie Stanu ważna misya a mianowicie kierownictwo spraw wojskowych.

   

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 30-11-1916

   

 • Podwieczorek Legionowy w Wiedniu.

   

  W niedzielę 1 października urządza Gospoda Legionów w Wiedniu pierwszy w tym sezonie, Podwieczorek w sali teatru polskiego przy J. Johannesgamo 4, — Program wypełni: Śpiew p. Haliny Zbierzchowskiej, deklamacya p. Hamerski j, skrzypce — p. Schiller i wreszcie arcywesoła jednoaktówka. — Gry i zabawy towarzyskie przygotowuje ruchliwy Komitet pań, a tajemnicza „niespodzianka" wynagrodzi wszystkich, którymby dotychczasowy program nie wystarczył. Obfity bufet w własnym zarządzie. W czasie podwieczorku odbędzie się wylosowanie statuety Piłsudskiego, rzeźby Chmielińskiego, jakoteż rzeźby Nokturno Hochmana. — Wstęp przy stołach rezerwowych 2 K, miejsca zwykłe 1 K 20 h, studenci i dzieci płacą 60 gr.

   

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 30-09-1916

   

 • W drugą rocznicę wkroczenia Legionów do Królestwa Polskiego

  Wczorajszy obchód drugiej rocznicy wkroczenia Legionistów do Królestwa rozpoczął się o godzinie 9 nabożeństwem w kościele N. P. Maryi, odprawionem przez arcyb. ks. Symona.

   

  W nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele N. K. N. z wicepr. Jaworskim i posłem Zieleniewskim na czele, Liga kobiet, weterani z r. 63 ze sztandarami, oficerowie i legioniści oraz liczna publiczność. Po nabożeństwie sformował się przed kościołem pochód, który udał się na cmentarz rakowicki, gdzie złożono wieńce na grobie poległych uczestników powstania 63 r., następnie. zarzucono kwiatami i zielenią groby legionistów.

 • Pan Jabym lepiej

   

  No tak — dobrze, że złączone

  są stronnictwa w jedno ciało

  ale gdybym ja w tem działał,

  toby to się prędzej stało.

   

 • II. Zjazd Ligi Kobiet w Krakowie

   

  Przez oba dnie Zielonych Świąt obradował w Krakowie II. Zjazd Ligi kobiet. W pierwszym dniu toczyły się obrady w sali „Sokoła”. Zjazd, w którym wzięło udział około 200 delegatek powiatowych Kół Ligi Kobiet z Galicyi, Królestwa Polskiego i ze Śląska — zagaiła przewodnicząca Naczelnego Zarządu L. K-, p- Zofia Moraczewska, podnosząc w gorących słowach szlachetne cele Ligi kobiet, która dąży do zjednoczenia Polski.

  Następnie zaproszono do honorowego prezydyum pp.. Piłsudzką,

 • Brygadyer Piłsudski w Lublinie

   

  Brygadyer Piłsudski bawi w Lublinie. Z okazyi przyjazdu brygadyera, zamieściła „Ziemia lubelska" dłuższy artykuł powitalny, który częściowo uległ konfiskacie.

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28 kwietnia 1916

 • „Święcone" dla legionistów

   

  Staraniem Sekcyi Ligi Kobiet urządzono w pierwsze święto wielkanocne w sali „Sokoła” „święcone“ dla rannych, rekonwalescentów i przejezdnych legionistów, przebywających w Krakowie. Salę „Sokoła" przystrojono zielenią, a na ścianie naprzeciwko głównego wejścia umieszczono portret brygadyera Piłsudskiego, na amarantowem tle, w otoczeniu zieleni. Na uroczystość przybyli

 • Z teatru miejskiego

   

  W niedzielę po południu wystawiony będzie „Kościuszko pod Racławicami" z dyr. Solskim w roli Kościuszki. Tę kreacyę dyr. Solskiego powitał Kraków na uroczystym wieczorze ku czci gen. Piłsudskiego. — W pierwsze święto Wielkanocy czwarte przedstawienie „Wieczoru trzech króli" z dyr. Solskim w roli Chudogęby. — Świąteczny repertoar teatru miejskiego przynosi powtórzenie „Dożywocia" i „Fryderyka" z dyr. Solskim, który w tych sztukach odtwarza swe świetne kreacye.

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21 kwietnia 1916

 • Piłsudski w Krakowie (oryginalny tytuł ocenzurowany)

   

  W drugim dniu swego pobytu w Krakowie, o godz. 3 popołudniu brygadyer Piłsudski w asystencyi swego adjutanta p. Długoszowskiego zwiedził wystawę Legionów w pałacu Sztuk Pięknych.

              W westybulu pałacu przybycia brygadyera oczekiwał komitet wystawy z prof. hr. Mycielskim, W. Kossakiem i L. Lepszym na czele. Sale wystawowe jeszcze przed godz. 3 popoł. przepełniły się publicznością, wśród której przeważały członkinie Ligi kobiet. Przybyli również

 • Raut na cześć Piłsudskiego

   

  Ku uczczeniu brygadyera, Józefa Piłsudskiego, odbędzie się u prezydentowstwa Leów raut we środę 29 bm. po uroczystem przedstawieniu w teatrze miejskim.

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 29-03-1916

 • Droga Piłsudskiego.

  W rejonie postoju I. brygady Legionów, jednem z najtrudniejszych a najniebezpieczniejszych zadań, jest budowanie dróg pomiędzy wioskami, aby umożliwić połączenie między etapami a stacyami kolejowemi i siedzibą brygady. Wszystkie oddziały wojsk, zajmujące pewną okolicę, obowiązane są budować szosy. W ten sposób, dzięki wojnie, zyskuje okolica ulepszone środki komunikacyj. Legioniści raźno wzięli się do tej pracy i ostatecznie zbudowali całę sieć szos i dróg dojazdowych.

 • Obywatelstwo honorowe Nowego Sącza.

  Jak donoszą do „Czasu", Rada miejska Nowego Są-cza na onegdajszem uroczystem posiedzeniu nadała honorowe obywatelstwo Nowego Sącza księciu-biskupowi krakowskiemu Adamowi Sapieże, brygadyerowi Piłsudskiemu, prezesowi Naczelnego Komitetu Narodowego drowi jaworskiemu i generałowi Borowiczowi.

   

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-03-1916

 • W uznaniu zasług brygadyera Józefa Piłsudskiego

   

  W uznaniu zasług brygadyera Józefa Piłsudskiego wystosowały: Delegacya Dep. Wojskowego w Krzeszowicach, Komitety Narodowe w Krzeszowicach, Alwerni i Tenczynku uroczysty adres do Brygadyera Piłsudskiego, a miasteczka Alwernia i Nowa Góra w powiecie chrzanowskim, nadały Brygadyerowi

 • Imieniny Piłsudskiego

  Na imieniny brygadyera Piłsudskiego zamówili saperzy I-ej brygady u znanego artysty rzeźbiarza Stanisława Popławskiego w Krakowie, jako upominek dla swego wodza, posążek sapera legionów, w formie pieczątki herbowej brygadyera. Posążek, przedstawiający salutującego sapera, ma płaską podstawę, a na niej napis: „Komendantowi Józefowi Piłsudskiemu — saperzy 19/III 1916“. Pod względem wykonania,

 • Choroba Brygadyera Piłsudskiego

  Brygadyer Piłsudski przyjechał onegdaj do Lwowa w towarzystwie porucznika Wieniawy (dra Boi. Długoszowskiego) celem zasięgnięcia porady lekarskiej. Jak donosi „Dziennik polski" Brygadyer Piłsudski, aby wyleczyć się z malaryi poleskiej, której nabawił się w okopach, wziął 4-tygodniowy urlop i czas ten spędź pod opieką lekarską swego adjutanta por. Wieniawy (dr. Boi. Długoszowskiego).

   

  Z powodu swego stanu zdrowia

 • Zegarek z Ameryki dla Piłsudskiego

   

  W Biuletynie Polskiej kom, wojskowej Ameryki Południowej, wychodzącym w Kurytybie, znajdujemy treść listu kom. Obr. Nar. w Ameryce, wysłanego do Bryg. Piłsudskiego, w którym czytamy:

  »Na znak bohaterstwa, na dowód jedności duchowej z Wami, żołnierza Sprawy, my amerykańscy wychodźcy skupieni w Komitecie Obrony Narodowej przesyłamy Tobie, odnowicielu duszy polskiej, upominek skromny, zegarek,

 • Józef Piłsudski

   

  Znany powieściopisarz a obecnie oficer legionów polskich, Wacław Sieroszewski, wydal książkę, która jest zarówno biografią, jak i charakterystyka niezwykłej postaci wodza strzelców, Józefa Piłsudskiego. Książka ta została wydana w Piotrkowie nakładem departamentu wojskowego przy naczelnym komitecie narodowym.

   

  Dowiadujemy się z niej o fantastycznych