22 maja 1922

Banki ziemskie dla Królestwa Polskiego.

D. 21 czerwca, jak o tern donosiliśmy depeszach, pod prezesurą dyrektora kancelarii kredytowej,. Nikiforowa, odbyła się narada miedzy, wydziałowa, poświęcona sprawie, rozpowszechniania działalności, prywatnych banków ziemskich na Królestwo Polskie. Przedstawiciele wszystkich wydziałów, obecnych na naradzie, zaznajomiwszy się z kredytem hypetecznym w Królestwie Polskiem, nie powzięli stanowczej uchwały. Zapanował pogląd, że „zebrane materiały nie wystarczają na to, żeby uznać wprowadzenie kredytu hypotecznego w kraju za odpowiadające potrzebom, ludności, ale niema też podsiewy do przyjęcia przeciwnego poglądu".

 

 

Dlatego polecono ministerjum finansów opracowanie nowych materiałów, któreby mogły dać poważne podstawy do ostatecznej go rozstrzygnięcia zadania. Wiadomości, które ma opracować ministerium, dotyczą zarówno danych statystycznych., jak też wyników działalności miejscowych instytucji kredytu hypotecznego w Królestwie Polskimi za poprzednie lata.

 

Kurjer Poranny, 27-06-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.