28 stycznia 1922

Biznes

Z giełd obcych.

Stan rzeczy na półwyspie Bałkańskim nie oddziaływał wczoraj w kierunku niepomyślnym na giełdę berlińską i powodu do większych niepokojów nie było. Jednakże spekulacya zachowywała się nader powściągliwie, na co składało się kilka przyczyn, natury przeważnie politycznej, między innemi wiadomość, ze książę Henryk Pruski i książęta angielcy nie wezmą udziału w pogrzebie arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Angażować się zbytnio nie pozwalał też brak wiadomości z giełdy wiedeńskiej, zamkniętej z powodu uroczystości pogrzebowych.

Giełda.

Sprawozdanie Giełdowe Biura Bank.

„Gazety Losowań"

Krakowskie Przedmieście Nr. 47/49

Warszawa, 3 lipca 1914 r.

Na dzisiejszem zebraniu giełdowem panowała tendencja słabsza dla walorów lokacyjnych. Dywidendowe nie wykazywały zmiany.

Obroty były średnie.

 

Za Pożyczkę Premiową I Emisji żądano 516 (506).

Handel na targowiskach.

Podług warunków dzierżawy miejsc na targowiskach miejskich na pl. Parysowskim, Broni i Kercelego handel winien odbywać się w miesiącach styczniu, lutym grudniu i listopadzie do godz. 4 po połud., w pozostałe zaś miesiące do godz. 6 wiecz., przyczem nie wolno pozostawiać po skończeniu targu stolików, towaru i innych przedmiotów.

Węgiel dąbrowski i górno-śląski.

Znaczny rozwój działalności rosyjskich zakładów metalurgicznych wysunął znów kwestyę odszukania nowych źródeł węgla kamiennego. Zapotrzebowanie na węgiel wzrasta istotnie z każdą chwilą. Według ostatnich informacyi, rząd ma się w tym wypadku zwrócić do Zagłębia Dąbrowskiego, gdzie jak wiadomo, znaleziono na niewielkiej głębokości nowe pokłady węgla. Pokłady te znajdują się na samej granicy, w pobliżu Katowic. Ich eksploatacya ma się rozpocząć z nadchodzącą jesienią. Prasa handlowa niemieca wyraża nadzieję, że na eksploatacyi tych kopalń, import węgla górno-śląskiego bynajmniej nie ucierpi. Nadzieje swe opera na rozmiarach zapotrzebowania rosyjskiego i na wyższości węgla górno-śląskiego nad dąbrowskim.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 03-07-1914

Na handel owocami.

W nadchodzący poniedziałek o g. 11 rano w kancelarii .hal targowych na pl. Mirowskim odbędzie się licytacja na dzierżawę 118 miejsc wzdłuż tychże hal na hurtowy handel owocami od 40 rb. za miejsce.

 

Kurjer Poranny, 02-07-1914