18 maja 1922

Polityka

Narady ludowców.

Z Rzeszowa donoszą:

 

Odbyły się tu obrady Rady naczelnej P. S. L., przy udziale przeszło 100 członków z całego kraju. Obrady zagaił prezes stronnictwa. Stapiński, witając obecnych, oraz delegatów stronnictwa ludowego z Królestwa Polskiego. Następnie objął przewodnictwo p. Wojtyto a. p. Stapiński zdał sprawę z czynności prezydyum, a następnie omawiał sytuacyę przedwyborczą, poczem delegaci poszczególni zdawali sprawę ze sytuacyj po powiatach. Ze sprawozdań tych ma wynikać, ze o jakimś rozłamie w obozie ludowym nieme mowy, gdyż do Piastowców poza posłami nikt nie należy.

Nowa ustawa szkolnictwa prywatnego.

Przyjęty zgodnie przez oba ciała prawodawcze projekt ustawy szkolnictwa prywatnego po uzyskaniu sankcyi Monarszej, wkrótce będzie ogłoszony w „Zbiorze Praw i Rozporządzeń" i stanie się prawem obowiązującem w całem państwie i w Królestwie. O treści ustawy otrzymujemy od Biura Pracy Społecznej następującą informacyę.

Z kuluarów Dumy.

Petersburg,. 26/6 — T. wł. —Na posiedzeniu dzisiejszem Dumy, poseł z gub. warszawskiej, Madan, Kiniorski, urzędownie złożył mandat poselski.

 

Posłowie nadają ważne znacze nie zaaprobowanej przez Dumę budowle linii kolejowej Riazań— Warszawa.

 

Posłowie polscy wyjeżdżają z Petersburga jutro i pojutrze.

Wyniki sesji.

Petersburg, 26.6 — Tel. wł.— „Wiecz. Wrem." dając przegląd, kończącej się sesji Dumy państwowej, twierdzi, że nie dała ona żadnego poważnego rezultatu.

 

Poseł Raczkowski z powodu bilansowania prac Dumy państwowej mówił do waszego korespondenta, że sesja obecna różniła się tem od poprzednich, że podczas jej trwania nie było żadnych większych wydarzeń, zwłaszcza ta sesja uboga była w sprawy polskie.

Anarchia w Kole polskiem.

Wiedeń (wł.). W Kole polskiem dalszym ciągu pod rządami Lea panuje zupełna anarchia. Wczoraj po powrocie od hr. Sturgkha, miała się zebrać w sali wiceprezydenta Germana w parlamencie prezydyum Koła polskiego w celu ułożenia komunikatu z ostatnich posiedzeń. Posiedzenie zwołane zostało na godzinę piątą. O oznaczonej godzinie

 

Zjawił się na sali tylko poseł Skarbek.