18 maja 1922

Polityka

Wokoło samorządu.

Petersburg, 24.6 — Tel. w. — Do zawotowania nowowniesionego projektu samorządu miejskiego w Królestwie Polskiem Duma przystąpić będzie mogła dopiero przed Nowym Rokiem, a to z 2 przyczyn:

 

1) że przed nowemi nominacjami z członkami Rady Państwa łatwiej się jest porozumieć i 2) że technicznie byłoby niemożliwe wydążyć z drukiem projektu w odpowiedniej liczbie egzemplarzy.

Rezygnacja posłów.

Petersburg, 24/6 — T. wł. —W kuluarach Dumy posłowie różnych frakcji gubią się w domysłach, co spowodowało rezygnację z mandatów poselskich członków Koła polskiego Świeżyńskiego i Kiniorskiego.

 

Jak się okazało, Koło umyślnie ukrywało fakt rezygnacji obu posłów, którzy w poniedziałek kategorycznie oświadczyli na posiedzeniu Koła, że złożą manday.

Piastowcy wyruszą samodzielnie do walki wyborczej!

Krakowski korespondent „Dziennika polskiego" we Lwowie donosi:

 

Z miarodajnego źródła dowiaduję się, że na czwartkowych naradach „Piastowców" zapadła ostateczna decyzya co do stanowiska tej partyi wobec „Związku katolicko-ludowego" i wobec obozu p. Stapińskiego. O porozumieniu ze „Związkiem katolicko-ludowym" nie ma mowy, podobnie jaki z obozem p. Stapńskiego. Deputacya „Piastowców" nie pojawi się już więcej u ks. biskupa Wałęgi i żadne pertraktacye prowadzone dalej nie będą. „Piastowcy" wyruszą samodzielnie do walki wyborczej. W pewnych powiatach jednak możliwe jest współdziałanie zwolenników p. Stapińskiego i zwolenników p. Długosza.

Carska polityka rozszczepienia.

Rząd carski w swojej polityce rozszczepiania społeczeństwa polskiego — chwyta się podobnych środków, jakich oddawna używa hakatyzm pruski. Hakatyzm posługuje się do swych celów renegatami polskimi, wprowadzając przy pomocy Polaków-hakatystów, takich jak ks. Feja rozdźwięk w jednolitym obozie polsko-katolickim.

Demonstracya moskalofilska.

Lwów. (Tel. wł.) Wczoraj powróciła do Lwowa deputacya starokursistów moskalofilskich, która zapewniała w Wiedniu hr. Stuergkha i min. spraw wewn. Heinolda o lojalności swej wobec państwa i dynastyi. O wynikach konferencyi przeprowadzonej ze Sturgkhiem delegaci zachowują ścisłą tajemnicą. Wiadomo tylko, iż przedstawiciele rządu centralnego przyjęli deputacyę przychylnie, oświadczając zarazem, że czekają na czyny, świadczące o istotnej lojalności starokursistów.