16 stycznia 1922

Polityka

Rada narodowa i komisja wyborcza.

Kraków 19 czerwca 1914.

Dotychczasowa obecnie nieistniejąca Rada narodowa, która składała się z 30 członków delegowanych przez polskie stronnictwa, zajmowała się w myśl regulaminu uchwalonego 7 października 1910 przez polskie Koło poselskie wyłącznie wyborami.

 

Wedle projektu regulaminu przedstawionego 15 czerwca hr. przez posła dra Głąbińskiego komitetowi redakcyjnemu, który został wybrany przez sześć klubów sejmowych polskich, wybory maja być wyłączone z zakresu działania Rady narodowej, która ma być odtąd organem narodu polskiego, powołanym do obrony praw i interesów narodowych a dla łatwiejszego wypełniania swoich zadań wybierać ma ze swego grona pięć sekcji:

Projekt budżetu zagrożony.

 

Petersburg 18 czerwca. (T. wł. K. W..)- W kuluarach Dumy państwowej mówią o możliwości zatargu między Radą państwa a Dumą, z powodu poprawki w projekcie budżetu na r. b., uchwalonej przez Dumę na wniosek posła Godniewa. Poprawka ta, jak wiadomo, wzbrania ministrom przenoszenia wydatków z jednego artykułu budżetu do drugiego. Poprawkę tę Rada państwa niewątpliwie odrzuci. Jeśli w komisji pojednawczej delegaci Dumy i Rady nie ustąpił w tej sprawie, to cały projekt budżetu na r. b. upadnie. W myśl prawa, obowiązującym na r. b. stanie się wówczas taki budżet, jaki uchwalono na r. z., w zeszłorocznym zaś budżecie wiele kredytów przyznano rządowi w znacznie mniejszych rozmiarach, niż na r. b. Powiadają, to w grupach Rady państwa toczą się o-żywione rozprawy na ten temat.

 

Kurjer Warszawski, 19-06-1914

 

Rusini przeciw zwołaniu Sejmu krajowego!

Wiedeń, 17 czerwca.

Wyrazem „ugodowego" nastroju, panującego rzekomo wśród Rusinów, jest wizyta, jaka złożyli wczoraj prezydentowi ministrów członkowie klubu rusko-ukraińskiego.

 

Głównym, zdaje się celem tej wizyty, był protest Ukraińców przeciw zwalaniu obecnego Sejmu galicyjskiego.

Dochody z majątków kościelnych

Petersburg, 18/6 – T. wł. - Komisja finansowa Rady państwa zwróciła uwagę, że dochody z majątków kościoła katolickiego przeznaczone są na zasiłki dla urzędników departamentu wyznań obcych, zamiast dla duchowieństwa.

 

Wiceminister uznał, że stan taki rzeczy jest nienormalny i przyrzekł wnieść do izb prawodawczych projekt reformy departamentu.

 

Na ogólnem zebraniu rady kwestja ta szczegółowo będzie oświetlona.

 

Kurjer Poranny, 19-06-1916

Partyjność, czy bezpartyjność

Niedawno jeszcze czytaliśmy w prasie tutejszej pochwalne hymny na cześć harmonii społecznej, która właściwie zburzyła już dawne formy partyjne i połączyła społeczeństwo w jeden zwarty obóz narodowy. Tak pisał nawet dawny koryfeusz postępu, który w chwili, gdy chciał się pojednać z obozem nacyonalistycznym, widział już zupełny akord społeczny.