26 czerwca 1922

Polityka

Demonstracya moskalofilska.

Lwów. (Tel. wł.) Wczoraj powróciła do Lwowa deputacya starokursistów moskalofilskich, która zapewniała w Wiedniu hr. Stuergkha i min. spraw wewn. Heinolda o lojalności swej wobec państwa i dynastyi. O wynikach konferencyi przeprowadzonej ze Sturgkhiem delegaci zachowują ścisłą tajemnicą. Wiadomo tylko, iż przedstawiciele rządu centralnego przyjęli deputacyę przychylnie, oświadczając zarazem, że czekają na czyny, świadczące o istotnej lojalności starokursistów.

Piastowcy radykalizują się

Kraków, 20 czerwca.

We czwartek dnia 18 bm. odbywały się przez cały dzień w sali redakcyj „Piasta" obrady Wydziału Rady Naczelnej P. S. L. (partyi Piastowców), przy licznym udziale postów i delegatów z zachodnich powiatów. Przewodniczył obradom poseł Bojko, który wraz z postem Witosem zdawali sprawę z deputacyj u biskupa Wałegi. Delegacya oświadczyła, że zgodziła się tylko na trzy warunki postawione przez biskupa, ale co do reszty (trzech) warunków odroczyła decyzyę aż do uchwały Rady Naczelnej. Rozchodzi się tu bowiem o danie zadośćuczynienia biskupowi Wałędze za rzekome występy ludowców przeciw Kościołowi, a w szczególności za broszurę posła Bojki o „Dwóch duszach" przez uchwalenie, że Piastowcy potępiają bezwzględnie antyklerykalizm i całą dotychczasową 25-letnią dzialalność P. S. L. i uznają odtąd władzę biskupa do cenzurowania pism ludowych.

Projekt budżetu zagrożony.

 

Petersburg 18 czerwca. (T. wł. K. W..)- W kuluarach Dumy państwowej mówią o możliwości zatargu między Radą państwa a Dumą, z powodu poprawki w projekcie budżetu na r. b., uchwalonej przez Dumę na wniosek posła Godniewa. Poprawka ta, jak wiadomo, wzbrania ministrom przenoszenia wydatków z jednego artykułu budżetu do drugiego. Poprawkę tę Rada państwa niewątpliwie odrzuci. Jeśli w komisji pojednawczej delegaci Dumy i Rady nie ustąpił w tej sprawie, to cały projekt budżetu na r. b. upadnie. W myśl prawa, obowiązującym na r. b. stanie się wówczas taki budżet, jaki uchwalono na r. z., w zeszłorocznym zaś budżecie wiele kredytów przyznano rządowi w znacznie mniejszych rozmiarach, niż na r. b. Powiadają, to w grupach Rady państwa toczą się o-żywione rozprawy na ten temat.

 

Kurjer Warszawski, 19-06-1914

 

Rada narodowa i komisja wyborcza.

Kraków 19 czerwca 1914.

Dotychczasowa obecnie nieistniejąca Rada narodowa, która składała się z 30 członków delegowanych przez polskie stronnictwa, zajmowała się w myśl regulaminu uchwalonego 7 października 1910 przez polskie Koło poselskie wyłącznie wyborami.

 

Wedle projektu regulaminu przedstawionego 15 czerwca hr. przez posła dra Głąbińskiego komitetowi redakcyjnemu, który został wybrany przez sześć klubów sejmowych polskich, wybory maja być wyłączone z zakresu działania Rady narodowej, która ma być odtąd organem narodu polskiego, powołanym do obrony praw i interesów narodowych a dla łatwiejszego wypełniania swoich zadań wybierać ma ze swego grona pięć sekcji:

Dochody z majątków kościelnych

Petersburg, 18/6 – T. wł. - Komisja finansowa Rady państwa zwróciła uwagę, że dochody z majątków kościoła katolickiego przeznaczone są na zasiłki dla urzędników departamentu wyznań obcych, zamiast dla duchowieństwa.

 

Wiceminister uznał, że stan taki rzeczy jest nienormalny i przyrzekł wnieść do izb prawodawczych projekt reformy departamentu.

 

Na ogólnem zebraniu rady kwestja ta szczegółowo będzie oświetlona.

 

Kurjer Poranny, 19-06-1916