22 maja 1922

Polityka

Rusini przeciw zwołaniu Sejmu krajowego!

Wiedeń, 17 czerwca.

Wyrazem „ugodowego" nastroju, panującego rzekomo wśród Rusinów, jest wizyta, jaka złożyli wczoraj prezydentowi ministrów członkowie klubu rusko-ukraińskiego.

 

Głównym, zdaje się celem tej wizyty, był protest Ukraińców przeciw zwalaniu obecnego Sejmu galicyjskiego.

Partyjność, czy bezpartyjność

Niedawno jeszcze czytaliśmy w prasie tutejszej pochwalne hymny na cześć harmonii społecznej, która właściwie zburzyła już dawne formy partyjne i połączyła społeczeństwo w jeden zwarty obóz narodowy. Tak pisał nawet dawny koryfeusz postępu, który w chwili, gdy chciał się pojednać z obozem nacyonalistycznym, widział już zupełny akord społeczny.

Siczowiec sprawozdawcą prasy... polskiej w ministerstwie spraw zagranicznych!

 

(Korespondencya własna Il. Kuryera Codz.).

Wiedeń, 15 czerwca.

W najlepiej poinformowanych kołach rządowych utrzymują, że na stanowisku sprawozdawcy prasy... polskiej i ruskiej, przy ministerstwie spraw zagranicznych, powołany zostanie były redaktor „Diła”, siczowiec, który mieszkał pewien czas w areszcie, Jarosław Wesołowski!!!

Marsz demokratów na lewo

(Od naszego korespondenta),

Lwów, 16 czerwca.

Inną drogą doszło Was wczoraj sprawozdanie z wczorajszego zjazdu mężów zaufania polskiej partyi demokratycznej (patrz wczorajsze telegramy). Nie sprawozdawczo też o przebiegu zjazdu traktuje niniejsza korespondencya ale o znamiennym zwrocie na lewo, jaki zapoczątkowany został onegdaj przez polski obóz demokratyczny. Po wielu latach wysługiwania się rządowi i wszelkiej reakcyi w kraju, demokracya polska opowiada się po raz pierwszy przeciw tej reakcyi, odrzuca myśl kompromisów ge stronnictwami wstecznemi, dokonuje stanowczo marszu ku lewemu skrzydłowi społeczeństwa. Musimy sobie jasno zdać sprawę z wytworzonej świeżo sytuacyi politycznej w kraju, aby zrozumieć powody tego dla t zw. c. k. demokracyi niebywałego kroku i ocenić należycie jego znaczenie.

Pod hasłem zwalczania moskalofilów

 

Lwów. (Tel wł.) Z kół ruskich dowiadujemy się, te między radykałami, a nacyonalistami ukraińskimi nastąpił już podział mandatów. Na przyspieszenie porozumienia wpłynęła ta okoliczność, iż moskalofile postanowili wystąpić do walki wyborczej i stawiać w każdym okręgu ruskim kandydatów. Obydwie partye ukraińskie podzieliwszy między siebie okręgi, mają wytężyć wszystkie siły w kierunku zwalczania moskalofilów.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 16-06-1914